Toteutettuja luonnonhoidon kehittämishankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen luonnonhoidon kehittämishankkeen teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin luonnonhoidon kehittämishankkeisiin tällä sivustolla.

Päättyneet luonnonhoidon kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeen vetäjät, muut toteuttajat ja toimintavuodet.

Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock) -hanke

Edistää kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamista parantamalla kalliometsien paikkatiedon kattavuutta ja kehittämällä hoitosuosituksia turvaamaan paremmin kalliometsien luontoarvoja. Hankkeessa lisätään myös metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista. Tutustu hankkeen nettisivuihin ja hankkeen tekemään oppaaseen Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä (pdf). Hanke tuotti myös opetusmateriaalia ammattikorkeakouluille: nämä ja hankkeen tuottamat kaikki muut aineistot löytyvät täältä. Katso videot kalkkikallioiden luontoarvoista ja suojelusta (YouTube).  Hankkeessa on valmistunut opinnäytetyö kalliojyrkänteiden alusmetsistä. Hanke valmisteli sivuston Tutustu kallioluontoon, jolla esitellään 16 erilaista kalliokohdetta maamme eri osista. Hankkeen työstä on kerrottu uutisessa Metsonpolulla sekä lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2021–2023)

EU luontodirektiivin luontotyyppien suojelutilan parantaminen – selvitys sitoumuksen edellyttämistä toimista (Luodsi-hanke)

Luodsi lisää tietoa EU-aloitteiden toimeenpanoon liittyvien luontodirektiivin luontotyyppejä koskevien sitoumusten edellyttämistä toimista puustoisissa elinympäristöissä, erityisesti Natura 2000 -alueiden ulkopuolisissa talousmetsissä. Selvityksen avulla toimeenpanon valmistelijat saavat nykyistä paremman tiedon direktiiviluontotyyppien nykytilasta ja talousmetsien merkityksestä sitoumuksessa asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla hahmotetaan, miten sitoumukset kytkeytyvät metsätalouden normaaleihin toimintatapoihin, kuten hakkuiden tai METSO-ohjelman toteutukseen. Tutustu hankkeen loppuraporttiin EU:n luontodirektiivin luontotyyppien tilan parantamisesta (pdf) (Tapio Oy, 2023)

Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle (TEKOPÖLY)

Parantaa tekopökkelöiden ekologista vaikuttavuutta selvittämällä tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä tarkentamalla, millaiset tekopökkelöt ovat eduksi metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä. Hankkeessa valmistui metsänomistajille ja metsäammattilaisille tarkoitettu opas tekopökkelöiden tekemisen parhaista tavoista ja käytännöistä (pdf), Tekopökkelöt talousmetsissä -opasvideo Luomuksen YouTube-kanavalla (Luomus) sekä opinnäytetöitä tekopökkelöiden lajistosta.  Opinnäytetöissä tarkasteltiin tekopökkelöiden hyötyjä lintulajistolle ja myrkkypistiäisille. Tutustu tuloksiin  hankkeen nettisivuihin. Hankkeen tuloksista on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf).  (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group, Bioname Oy, 2021–2022)

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä)-hanke

Selvitetään talousmetsien käsittelyn, metsäpölyttäjien elinolosuhteiden ja pölyttäjäkantojen vahvistamisen välistä yhteyttä. Pölyttäjiä koskeva tieto tuodaan osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta. Hanke tuottaa oppaan ja tekee viestintää metsäpölyttäjien huomioon ottamisesta talousmetsissä. Tutustu hankkeen nettisivuihin Tapion sivuilla sekä Suomen ympäristökeskuksen hankesivuihin. Tutustu hankkeen tekemään muistilistaan ja oppaaseen Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä (pdf) ja selvitykseen Tietopohja ja suositukset pölyttäjien huomioimiseksi talousmetsien luonnonhoidossa (pdf). Lue uutinen hankkeen asiantuntijaretkeilystä kesällä 2021 Metsonpolulta. Tutustu artikkeliin Maaseudun tulevaisuudesta ja Forest.fi-verkkolehdessä. Tutustu hankkeen blogiin Metsonpolulla. Katso hankkeen tekemä video pölyttäjien huomioimisesta metsänhoidossa. Hankkeen työstä on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2021–2022)

Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla (Lajiturva-hanke)

Tehostaa lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä. Hankkeessa päivitetään kymmenen vuotta sitten kehitetty toimintamalli, joka on tuonut uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä metsäalan toimijoiden käyttöön. Tutustu Lajiturva-hankkeen kotisivuihin, tiedotteeseen (11.8.2020), hankkeen oppaaseen Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa, hankkeen tekemään selvitykseen Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa sekä toimintamalliin (metsakeskus.fi). Hankeen työtä ja tuloksia on esitelty myös METSO-tilannekatsauksessa 2020 ja Metsonpolulla: Uhanalaisten lajien turvaamisen pähkinöitä purtavaksi ja Eliölajitieto paremmin metsänomistajien ulottuville. Hankkeen työstä on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2019–2021).

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut-hanke)

Luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen sekä kehitetään toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. Pilottialueilla Perniönjoella ja Iijoella toimintaa kehitetään yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Tutustu Potut-hankkeen kotisivuihin. Tutustu mallinnettuihin tulvametsiin ja metsäluhtiin hankkeessa tehdyn tarinakartan avulla. Tulvametsien maastohavainnot -sovelluksella voit kertoa löytämistäsi kohteista. 15.10.2020 pidetyn Tulvametsien ja luhtametsien luontoarvot ja luonnonhoito -webinaarin tallenne. 16.6.2020 pidetyn Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -webinaarin esitykset ja tallenne. Hankkeesta ja sen työstä kirjoitetut artikkelit Metsälehdessä Veden valtaamat metsät suojeluun (metsalehti.fi), Maaseudun Tulevaisuudessa Heikosti tuottavat tulvametsät ovat jääneet vähälle huomiolle (maaseuduntulevaisuus.fi) ja hankeen työn esittely METSO-tilannekatsauksessa 2020 ja hankkeessa tuotettuja aineistoja Metsonpolulla. (Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, 2019–2021).

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla

Yhdistää pienten suojeltujen lehtoalueiden ja niitä ympäröivien laajempien talousmetsien hoito siten, että luonnonhoidon ja metsänomistajan tavoitteet kohtaavat. Tutustu lehtojen hoidon suunnittelun ja toteutuksen oppaaseen. Hankkeesta on myös tehty monia juttuja: Metsään-lehden juttu (Metsaan-lehti.fi) ja uutinen Ylen sivuilla (yle.fi). Hankeen työtä ja tuloksia on esitelty myös METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019 (Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, paikallisia metsätoimijoita, 2017–2020).

Lisää vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suojavyöhykehakkuisiin

Kehittää suojavyöhykehakkuita kustannustehokkaammiksi ja vaikuttavimmiksi tutkimuksen, menetelmäkehityksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Tutustu hankkeen tiedotteeseen (Jyväskylän yliopisto) ja esittelyyn (slideshare.net). Hankkeen tuloksia on esitelty myös METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019. Tuloksista on valmistunut myös useita tieteellisiä artikkeleita (esim. Berrigan ym. 2020, Oldén ym. 2020, Oldén ym. 2019a, 2019b, Peura ym. 2020) (Jyväskylän yliopisto, Suomen metsäkeskus, Finsilva ja Metsä Group, Jyväskylän kaupunki, 2017–2019).

Tuli takaisin metsiin

Pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Tutustu hankkeeseen (tapio.fi), sen tuottamiin raportteihin Tuli takaisin metsiin - kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen sekä Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi. Tutustu myös hankkeen tulosten esittelyyn METSO-tilannekatsauksessa 2018. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2017–2019).

Digiriistametsä

Hankkeessa tunnistettiin metsäkanalintujen elinympäristöjä paikkatietoaineistoja (etenkin laserkeilausaineisto) analysoimalla ja vietiin niistä tieto Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun metsänomistajien käytettäväksi. Päätavoite oli edistää riistametsänhoidon käytön mahdollisuuksia. Hanke järjesti runsaasti koulutusta riistametsänhoidosta. Hankkeen tuloksena valmistui riistametsänhoidon opas ja maastotyöohjeet. Tutustu hankkeeseen Suomen riistakeskuksen sivuilla (riista.fi) ja lue siitä METSO-tilannekatsauksesta 2017. Hankkeen tuloksista on kerrottu myös mm. Metsäradiossa (yle.fi). (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 2017–2018).

Luontomatkailu ja METSO

Luoda hyvinvointipolku-konsepti ja toteuttaa polkuja yhdessä matkailuyrittäjien ja metsänomistajien kanssa. Tutustu hankkeen luomaan METSO-hyvinvointipolkukonseptiin (tapio.fi), tiedotteeseen (biotalous.fi) sekä uutiseen (kuntke.fi) esteettömästä hyvinvointipolusta, joka on esimerkki toimintamallin jatkumisesta hankekauden jälkeen (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2014–2016).

Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon

Luoda kasvua ja parantaa vaikuttavuutta METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä, mm. luonnonhoidon toteutusohjelmien ja koulutusten avulla. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2012–2016).

Askel riistametsään

Jalkauttaa riistan elinympäristövaatimuksia huomioivia käytäntöjä metsätalouden toimenpiteisiin. Tutustu hankkeeseen ja siinä tuotettuun riistametsänhoidon työohjeeseen riista.fi-sivuilla. (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 2014–2015).

Luonnonhoidon paikkatietotyökalut

Kehittää Metsäkeskuksen paikkatietotyökaluja METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä (Suomen metsäkeskus, 2013–2015).

Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Kehittää harjumetsien luonnonhoitoa, hoidon vaikutusten seurantaa, yhteistyötä ja ohjeistusta. Tutustu hankkeen raporttiin, sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).

Lähteikköjen ja lettojen kunnostamisen monimuotoisuusvaikutukset

Lisätä tietoa lähteiden ja lettojen kunnostusten monimuotoisuusvaikutuksista. (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).

Metsävara-Zonation

Lisätä tietoa arvokkaista metsäalueista Zonation-ohjelmiston analyysein sekä edistää tulosten käyttöönottoa mm. ohjein. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2010–2013).

Minun METSOni

Kertoa esitteessä METSOn mahdollisuuksista METSOssa toimineiden maanomistajien sanoin. (Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi, 2011–2012).

Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen

Edistää suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevien puustoisten perinneympäristöjen hoitoa mm. monenlaisin ohjein. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2012).

Talousmetsälehdot monimuotoisiksi

Talousmetsälehtojen rakennepiirteiden monipuolistaminen leimikoiden käsittelyn ohjeistuksella. (Suomen metsäkeskus, 2010–2012).

Tulella tehokkaammin - valtakunnallinen luonnonhoidollisten kulotusten kehittämishanke

Lisätä ja kehittää kulotuksia ja kulottajien ammattitaitoa (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2010–2012).

METSO luonnonhoito

Kehittää ja laajentaa talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoiman käyttöä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu hankkeen selvitykseen elinympäristöjen hoito- ja kunnostamistöiden kustannustiedoista. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2009–2012).

Uuteen toimintakulttuuriin ja luonnonsuojelun kustannustehokkuuteen - säästöpuuryhmien poltto yksityismetsissä

Kehittää säästöpuuryhmien polttoa talousmetsien luonnonhoidon menetelmänä. Tutustu hankkeen esittelyyn (UPM Silvesta Oy, 2010–2011).

Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinoina

Selvittää ennallistamistoimien vaikutuksia metsissä ja puustoisilla soilla. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2010–2011).

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa

Luoda toimintamalli uhanalaisten lajien tietojen siirtoon toimijoille ja opas metsätalouden toimista lajien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu hankkeen julkaisuun (Tapio.fi), tarkempaa tietoa toimintamallista saat Suomen metsäkeskuksen sivuilta (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2009–2011).

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas

Tuottaa opas metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon parhaista käytänteistä. Tutustu oppaaseen (Metsähallitus, Luontopalvelut, 2011).

Lajiesittelyiden laatiminen uhanalaisille metsälajeille

Laatia noin 300 uhanalaisen lajin esittelyä nettiin ja päivittää aiemmin tehtyjä esittelyjä. Tutustu lajiesittelyihin (Suomen ympäristökeskus, 2011).

Lisätietoja:

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
puh. 0295 251 052
[email protected]

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
puh. 040 7210 687
[email protected]