METSO tukee kuntien ja seurakuntien luonnonsuojelutyötä

Joukko retkeilijöitä seisoo vanhassa metsässä, jossa kasvaa kuusia, koivuja ja mäntyjä. Kuvassa vasemmalla suuri mänty. Aluskasvillisuus on vehreää.

Retkeilijöitä Vantaan kaupungin valtiolle myymässä ja sittemmin suojellussa metsässä Inkoossa Bjursin alueella. © Kimmo Syrjänen

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tarjoaa kunnille ja seurakunnille keinoja ja rahoitusta suojella metsiensä luontoarvoja. Monipuolista luontoa ja sen tarjoamia virkistäytymismahdollisuuksia arvostavat paitsi kunnan asukkaat myös matkailijat.

METSO-ohjelman monet hyödyt

METSO edistää mahdollisuuksia virkistykseen, liikuntaan ja luontoharrastuksiin. METSO-kohteet voivat myös tukea kunnan retkeilyreitistöä ja edistää paikallista matkailuelinkeinoa. Suojelualueita voidaan hyödyntää kouluopetuksessa ja muussa luontokasvatuksessa. Suojelusta maksettava korvaus tuo myös taloudellista hyötyä kunnille ja seurakunnille.

Suojelukeinot ja korvaukset kunnille

Mikäli kunta myy alueen valtiolle maapohjineen, siitä saa täyden korvauksen. Korvaus perustuu maapohjan ja puuston arvoon. Alueen hoidosta ja hallinnoinnista vastaa jatkossa Metsähallituksen luontopalvelut.

Jos kunta haluaa säilyttää alueen hallinnassaan, suojelun voi toteuttaa perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen. Metsätalousmaalla sijaitsevasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta maksetaan kunnalle korvaus, joka on enintään 50 % kohteen metsätaloudellisesta arvosta. Jos suojeluun aiottu alue on kaavoitettu virkistysalueeksi, se laskee korvausta.  Suojeltavan alueen käyttötavat ja luonnonhoidon tarpeet sovitaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

 

Suojelukeinot ja korvaukset seurakunnille

Seurakunnat saavat yksityisten metsänomistajien tapaan täyden korvauksen niin yksityisen suojelualueen perustamisesta kuin valtiolle myymisestä. Korvaus perustuu kohteen taloudelliseen arvoon ja  myös suojelun valmistelu etenee kuten yksityisten maanomistajien kanssa. 

METSO-kohteita kunnissa ja seurakunnissa

Vuosina 2008–2021 kunnat ovat suojelleet METSO-ohjelmalla noin 4 700 hehtaaria ja seurakunnat noin 1 700 hehtaaria metsiä. Kohteita on noin 250 eri puolella Suomea. METSO-ohjelmassa suojellut kuntien ja seurakuntien kohteet ovat keskimäärin pinta-alaltaan laajempia kuin yksityisten maanomistajien kohteet. Etenkin suuret kymmenien tai jopa satojen hehtaarien METSO-suojelualueet ovat usein merkittäviä virkistys- ja retkeilykohteita.

Ympäristöministeriö myönsi vuosina 2010–2012 rahoitustukea 52 kunnalle ja 8 seurakunnalle METSO-kohteiden kartoittamiseen kuntien ja seurakuntien omistamista metsistä. Inventoinneissa löytyi yli 10 000 hehtaaria METSO-kriteerit täyttäviä kohteita. Kunnat ja seurakunnat ovat turvanneet huomattavan osan kartoituksissa löytyneistä kohteista päättämällä ottaa niiden luontoarvot huomioon metsäsuunnittelussa. Osa kohteista on päätetty suojella luonnonsuojelualueina.

Luontokohteita talous- ja virkistysmetsissä

Kunnat ja seurakunnat voivat edistää METSOn tavoitteita myös omaehtoisesti jättämällä metsäluonnoltaan arvokkaita kohteita metsätaloustoimien ulkopuolelle tai parantamalla talous- ja virkistysmetsien luontoarvoja luonnonhoidon keinoin. Luonnonhoito on monimuotoisuudelle merkittävien elinympäristöjen kunnostamista, esimerkiksi lehtokasvillisuutta varjostavien kuusien poistamista lehdosta, paahdeympäristön raivaamista avoimmaksi, suon tai puron ennallistamista luonnontilaan.

Kunnat ja koulujen lähimetsät

Aidon metsäluonnon säilyttäminen on tärkeää myös lapsille. Koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat usein kunnan omistuksessa. Koulujen lähimetsiin paneutuneessa Suomen luonnonsuojeluliiton METSO-hankkeessa on tuotettu Koulumetsäopas, jossa kerrotaan miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä ja kehittää. Oppaassa on myös runsaasti ideoita lasten ja nuorten luontokasvatukseen.

ELY-keskukset palveluksessasi

Lisätietoja ohjelmasta, suojelukeinoista ja korvauksista saa paikallisesta ELY-keskuksesta METSO-yhdyshenkilöltä. ELY-keskuksen asiantuntija voi myös tulla kunnan tai seurakunnan järjestämään tilaisuuteen kertomaan ohjelman tarjoamista suojelukeinoista, kohteiden valintaperusteista sekä korvauksista.

Metsonpolku.fi

Kuntien METSO-kohteita
Lapakisto

Bjurs

Muualla verkossa

Metsäluonnon turvaaminen kuntien metsissä – METSO-ohjelmaa toteuttamassa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 90/201 9. Luonnonvarakeskus. (Jukuri.luke.fi)

Kunnat ja seurakunnat METSOn toteuttajina. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2013 (Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, pdf, 6 Mb)

Luontoinventoinneista luontoarvojen turvaamiseen – METSO-ohjelman toteutus kunnissa ja seurakunnissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2016 (Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, pdf, 5,7 Mb)

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi. Suomen luonnonsuojeluliiton opas (sll.fi, pdf, 20 Mb)

Kuntametsät (Kuntaliitto.fi)