Puustoiset perinnebiotoopit

© Tapio Heikkilä

Puustoisia perinneympäristöjä ovat erilaiset metsän ja niityn välimuodot kuten metsälaitumet, hakamaat ja lehdesniityt. Ne ovat syntyneet perinteisen karjatalouden ja kaskeamisen, lehdesniittytalouden, laiduntamisen ja heinänteon seurauksena.

Kaikkien puustoisten perinneympäristöjen säilyminen edellyttää toistuvia luonnonhoitotöitä, kuten raivausta, heinän niittoa ja erityisesti laidunnusta. Puustoisissa perinneympäristöissä on tyypillistä harva puusto, puuston lehtipuuvaltaisuus ja niittymäiset kasvillisuuslaikut. Vanhat lahovikaiset lehtipuut ovat aina monimuotoisuudelle arvokkaita ja lehtilahopuuta voi olla runsaasti.

METSO-kohteiksi sopivat puustoiset perinneympäristöt

  • METSO-kohteeksi soveltuvat kaikki puustoiset perinneympäristöt.
  • Erityisesti esimerkiksi lajistoltaan monipuoliset hakamaat ja metsälaitumet sekä erilaisten perinneympäristöjen muodostamat aluekokonaisuudet

Luonnonhoitokohteina METSOon sopivat puustoiset perinneympäristöt

  • Puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan umpeenkasvaneet ja muuttuneet entiset perinneympäristöt

Puustoisten perinneympäristöjen hoito kannattaa keskittää avoimien perinneympäristöjen kuten niittyjen yhteyteen, jolloin hoidon ja laidunnuksen jatkuminen on helpompi turvata. Arvokkaiden puustoisten perinnebiotooppien hoitoon ja kunnostukseen voi olla mahdollista saada taloudellista tukea. Lisätietoja tukijärjestelmistä voi kysyä alueelliselta ELY-keskukselta.

Esiintyminen

Puustoisia perinneympäristöjä esiintyy koko maassa ja ne ovat harvinaistuneet voimakkaasti.