Miten METSO etenee - ympäristötuki- ja luonnonhoitokohteet

© Kimmo Syrjänen

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008–2021 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 50 922 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 5 108 hehtaarille. 

METSO-ohjelman määrärahojen vuosittainen vaihtelu on vaikuttanut ympäristötukikohteiden rahoittamiseen ja valmisteluun sekä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun. Määrärahoihin on viime vuosina saatu lisäystä, mutta henkilöresursseja hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää. Ympäristötukihakemusten valmisteluun perehdytetään ja kannustetaan kaikkia metsäalan toimijoita. Ympäristötukivalmistelutyön yhteydessä voivat toimijat suunnitella ja toteuttaa luonnonhoitotöitä ja saada myös niihin valmistelutyön lisäksi korvausta.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt metsänomistajien toiveesta vuosina 2008–2021 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä lähes 11 300 hehtaaria.

Pylväsdiagrammi Suomen metsäkeskuksen tekemästä METSO-toteutuksesta. Esitetty vuosittain METSO-toteutus hehtaareina.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008–2021.
 

Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala elinympäristöittäin hehtaareina vuosina 2008–2021

Metsälain 10 §:n elinympäristöt 2008–2021 (ha)
Pienvedet 11 707
Suoelinympäristöt 2 725
Rehevät lehtolaikut 2 749
Kangasmetsäsaarekkeet 1 300
Rotkot ja kurut 51
Jyrkänteet alusmetsineen 582
Vähätuottoiset elinympäristöt 12 354
Yhteensä 31 486
METSO-elinympäristöt  
Lehdot 1 042
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät 8 420
Monimuotoisuudelle merkittävät suot 3 948
Vesistöjen lähimetsät 2 796
Metsäluhdat ja tulvametsät 295
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 2 069
Kalkkikalliot ja ultraemäksisten maiden metsät 5
Harjujen paahdeympäristöt 45
Puustoiset perinnebiotoopit 52
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 782
Yhteensä 19 454
Ympäristötukisopimukset yhteensä 50 922

Vuosina 2008–2021 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat hehtaareina

Luonnonhoidon elinympäristöt Toteutustyöt 2008–2021 (ha)
Lehtojen hoito ja kunnostus 286
Pienvesien kunnostus 1 361
Suon ennallistaminen 1 361
Paahdeympäristöjen hoito 67
Muiden elinympäristöjen hoitotyöt* 2 033
Yhteensä 5 108

* mm. monimuotoisuutta edistävät kulotukset