Miten METSO etenee - ympäristötuki- ja luonnonhoitokohteet

© Kimmo Syrjänen

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008–2023 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 59 629 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 5 426 hehtaarille. 

METSO-ohjelman määrärahojen vuosittainen vaihtelu on vaikuttanut ympäristötukikohteiden rahoittamiseen ja valmisteluun sekä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun. Määrärahoihin on viime vuosina saatu lisäystä, mutta henkilöresursseja hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää. Ympäristötukihakemusten valmisteluun perehdytetään ja kannustetaan kaikkia metsäalan toimijoita. Ympäristötukivalmistelutyön yhteydessä voivat toimijat suunnitella ja toteuttaa luonnonhoitotöitä ja saada myös niihin valmistelutyön lisäksi korvausta.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt metsänomistajien toiveesta vuosina 2008–2022 ELY-keskuksille pysyvää suojelua varten yhteensä noin 11 700 hehtaaria.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon toteutus pinta-alat hehtaareina vuosina 2008–2023.
 

Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala elinympäristöittäin hehtaareina vuosina 2008–2023.

Metsälain 10 §:n elinympäristöt 2008–2023 (ha)
Pienvedet 12 980
Rehevät korvet ja letot 3 177
Lehtolaikut 3 370
Kangasmetsäsaarekkeet 1 445
Rotkot ja kurut 61
Jyrkänteet alusmetsineen 762
Vähätuottoiset elinympäristöt 12 434
Yhteensä 34 229
METSO-elinympäristöt  
Lehdot 1 369
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät 11 701
Monimuotoisuudelle merkittävät suot 4 889
Vesistöjen lähimetsät 3 625
Metsäluhdat ja tulvametsät 344
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 2 584
Kalkkikalliot ja ultraemäksisten maiden metsät 6
Harjujen paahdeympäristöt 45
Puustoiset perinnebiotoopit 55
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 782
Yhteensä 25 400
Ympäristötukisopimukset yhteensä 59 629

Vuosina 2008–2023 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat hehtaareina

Luonnonhoidon elinympäristöt Toteutustyöt 2008–2023 (ha)
Lehtojen hoito ja kunnostus 354
Pienvesien kunnostus 1 363
Suon ennallistaminen 1 406
Paahdeympäristöjen hoito 67
Muiden elinympäristöjen hoitotyöt* 2 236
Yhteensä 5 426

* Hankkeessa kohteena useita elinympäristötyyppejä, toimenpiteet sisältävät mm. monimuotoisuuspoltot.