Miten METSO etenee - ympäristötuki- ja luonnonhoitokohteet

© Kimmo Syrjänen

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008–2022 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 54 520 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 5 265 hehtaarille. 

METSO-ohjelman määrärahojen vuosittainen vaihtelu on vaikuttanut ympäristötukikohteiden rahoittamiseen ja valmisteluun sekä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun. Määrärahoihin on viime vuosina saatu lisäystä, mutta henkilöresursseja hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää. Ympäristötukihakemusten valmisteluun perehdytetään ja kannustetaan kaikkia metsäalan toimijoita. Ympäristötukivalmistelutyön yhteydessä voivat toimijat suunnitella ja toteuttaa luonnonhoitotöitä ja saada myös niihin valmistelutyön lisäksi korvausta.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt metsänomistajien toiveesta vuosina 2008–2022 ELY-keskuksille pysyvää suojelua varten yhteensä noin 11 700 hehtaaria.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon toteutus pinta-alat hehtaareina vuosina 2008–2022.
 

Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala elinympäristöittäin hehtaareina vuosina 2008–2022

Metsälain 10 §:n elinympäristöt 2008–2022 (ha)
Pienvedet 12 378
Rehevät korvet ja letot 2 932
Lehtolaikut 3 049
Kangasmetsäsaarekkeet 1 373
Rotkot ja kurut 57
Jyrkänteet alusmetsineen 659
Vähätuottoiset elinympäristöt 12 389
Yhteensä 32 837
METSO-elinympäristöt  
Lehdot 1 179
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät 9 526
Monimuotoisuudelle merkittävät suot 4 292
Vesistöjen lähimetsät 3 248
Metsäluhdat ja tulvametsät 308
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 2 244
Kalkkikalliot ja ultraemäksisten maiden metsät 5
Harjujen paahdeympäristöt 45
Puustoiset perinnebiotoopit 54
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 782
Yhteensä 21 683
Ympäristötukisopimukset yhteensä 54 520

Vuosina 2008–2022 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat hehtaareina

Luonnonhoidon elinympäristöt Toteutustyöt 2008–2022 (ha)
Lehtojen hoito ja kunnostus 322
Pienvesien kunnostus 1 363
Suon ennallistaminen 1 395
Paahdeympäristöjen hoito 67
Muiden elinympäristöjen hoitotyöt* 2 118
Yhteensä 5 265

* mm. monimuotoisuutta edistävät kulotukset