Miten METSO etenee valtion mailla

Veden ohjaaminen ojasta alkuperäiseen uomaansa kuivuneelle suolle tehdään kaivinkonetyönä. © Reijo Hokkanen

Metsähallituksella on merkittävä rooli METSOn toteutuksessa. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy toteuttavat METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita monin eri keinoin sekä luonnonsuojelualueilla että talousmetsissä.

Metsähallitus Luontopalvelut toteuttaa METSO-ohjelmaa sekä valtion omistamilla että yksityisillä luonnonsuojelualueilla. METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvat luonnonsuojelualueilla tehtävä elinympäristöjen ennallistaminen ja luonnonhoito sekä erilaiset lajisto- ja luontotyyppikartoitukset. Ennallistamistoimina tehdään esimerkiksi suo-ojien tukkimista ja ennallistavia metsänpolttoja. METSO-ohjelman toteutuskaudella ennallistamista ja luonnonhoitoa on tehty luonnonsuojelualueilla vuoden 2020 loppuun mennessä yli 29 000 hehtaarilla. Samana aikana luontotyyppi-inventointeja on tehty yli 201 000 hehtaarilla. Lajistoinventointeja on tehty yli 25 000 hehtaarilla ja linnuston linjalaskentoja noin 3 400 kilometrillä.

Metsähallitus Metsätalous Oy toteuttaa METSO-ohjelmaa tekemällä luonnonhoitoa valtion talousmetsissä esimerkiksi tekemällä poiminta- ja pienaukkohakkuita, ennallistamalla soita sekä polttamalla säästöpuuryhmiä. Vuonna 2020 näitä toimenpiteitä tehtiin koko maassa lähes 8 000 hehtaarilla.

Tarkempia tietoja METSO-ohjelman toteutuksesta valtion mailla löytyy Metsähallituksen METSO-sivuilta sekä METSO-ohjelman vuosittaisista tilannekatsauksista.

METSO suojellut talouskäytössä olleita valtion metsiä

Valtion talouskäytön piirissä olleita metsiä on myös siirtynyt METSO-ohjelman perusteella pysyvään suojeluun. Vuonna 2009 Metsähallitus laajensi suojelualueverkostoa noin 10 000 hehtaarilla. Vuonna 2014 määriteltiin 14 784 hehtaaria uusia suojelukohteita, joista 13 000 hehtaaria lasketaan mukaan METSO-ohjelman 96 000 hehtaarin suojelualueverkoston kehittämistavoitteeseen.

Valtion maiden suojelupäätökset perustuvat valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksiin. Suojeltavien kohteiden valinnassa Metsähallitus on toiminut edelläkävijänä Helsingin yliopistossa kehitetyn Zonation-päätösanalyysiohjelmiston käytössä maassamme.