Korvauslaskelma ympäristötuesta

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä metsänomistajalla on omistuksessaan 20 hehtaarin metsätila. Sen välittömästi hakattavissa oleva puumäärä on 2 000 m3. Tilalla on erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilaisen puron välitön lähiympäristö. Sen pinta-ala on 1,2 ha. Elinympäristön hakattavissa oleva puumäärä on 250 m3. Laskentaesimerkissä käytetään puutavaran keskikantohintana 30,70 euroa.

Puuston hakkuuarvo 2 000 x 30,70 € 61 400 €
Kohteen hakkuuarvo 250 x 30,70 € 7 675 €
Vähäinen haitta, 4 % 61 400 € x 0,04 2 456 €
Hakkuuarvokorvaus 7 675 € - 2 456 € 5 219 €
Peruskorvaus (1,2 ha) 1,2 x (2 x 30,70 €) 73,68 €
Ympäristötuki 10 v. (5 219 € + 73,68 €) / 30 x 10 1 764,23 €

Ympäristötuki 10 vuodelle yhteensä 1 764,23 euroa.

Ympäristötuki koostuu peruskorvauksesta, hakkuuarvokorvauksesta ja muusta korvauksesta. Peruskorvaus on pinta-alalla kerrottu kaksinkertainen laskennallinen keskikantohinta.

Hakkuuarvokorvaus on vähäisen haitan ylittävä osa tukikohteen puuston hakkuuarvosta. Hakkuuarvon määrityksessä käytetään maakuntapohjaista kolmen edellisen kalenterivuoden todellisten keskikantohintojen keskiarvoa. Valtioneuvosto vahvistaa asetuksessa maakunnittaiset keskikantohinnat.

Muuta korvausta voidaan maksaa ympäristötukihakemuksen valmistelusta, elinympäristökohteen hoidon suunnittelusta sekä hoitotöiden toteuttamisesta ulkopuolisille toimijoille.

Ympäristötukikorvaus on metsänomistajalle veroalaista metsätalouden pääomatuloa.

Ympäristötukisopimuskohteet ovat pääsääntöisesti pienialaisia ja voivat sijaita tilalla useammassa eri paikassa. Sopimuskohteet ovat usein metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mutta myös muita METSO-ohjelman mukaisia elinympäristöjä voi sisältyä sopimukseen.