Toteutettuja tutkimushankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen hankkeen teema?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin tutkimushankkeisiin tällä sivustolla. Tutkimushankkeissa tuotettuja tieteellisiä artikkeleita löydät myös Metsonpolulta.

Päättyneet METSO-tutkimushankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet)

  • Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tukena (TIKO): Edistää tilarajat ylittävää monimuotoisuuden turvaamista metsä- ja maatalousympäristöissä. Tutustu hankkeen nettisivuihin (syke.fi) ja tiedotteeseen (Suomen ympäristökeskus, 2013–2016).
  • Energiapuun korjuun vaikutukset lahottaja- ja sienijuurisienten runsauteen ja monimuotoisuuteen 5 ja 10 vuotta korjuun jälkeen: Arvioida energiapuun korjuun vaikutuksia lahottajasienten sekä sienijuurisienten runsauteen ja monimuotoisuuteen hakkuualoilla 5 ja 10 vuotta energiapuun korjuun jälkeen. Tutustu hankkeen julkaisuun (sciencedirect.com) (Jyväskylän yliopisto, 2009–2012).
  • Metsien monimuotoisuuden kustannustehokas suojelu aluetasolla: Arvioida, miten talousmetsien luonnonhoitotoimia voidaan yhdistellä kustannustehokkaasti ja kuinka lajien elinympäristövaatimukset vaikuttavat taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin toimintaohjelmiin. Tutustu hankkeen julkaisuun (sciencedirect.com) (Jyväskylän yliopisto, 2009–2012).
  • Metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen yhteistoimintaverkostoissa: Tarkastella erilaisia maanomistajien yhteistoimintamalleja keinona sovittaa yhteen metsien ekosysteemipalveluiden tuotantoa. Tutustu hankkeen raporttiin (pdf) (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, 2009–2012).
  • Oppivat verkostot metsien monimuotoisuuden hoidossa:  Kehittää yhteistoimintaverkostoa avoimeksi, tietoa tuottavaksi ja monenlaista asiantuntijuutta hyväksyväksi metsiensuojelun foorumiksi. (Tampereen yliopisto, 2009–2012).
  • Häiriödynamiikka talousmetsien käsittelyssä: Koota ja analysoida häiriödynamiikkamallista kertynyt tutkimustieto sekä arvioida mallin soveltamisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Suomessa. Tutustu hankkeen raporttiin (pdf) (Helsingin yliopisto, 2009–2011).

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) päättyneet hankkeet

Ympäristöministeriön rahoittama Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (PUTTE) kuului METSO-ohjelman tutkimuskokonaisuuteen. PUTTE-ohjelmassa tutkittiin Suomen metsälajien määrää, levinneisyyttä ja taksonomiaa sekä heikosti tunnettujen lajien elintapoja.


Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, [email protected]