Korvauslaskelma pysyvä suojelu ja 20 v. määräaikainen rauhoitus

Esimerkin metsä on METSOn valintaperusteiden mukaista, runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa kasvaa sekapuustoa keskimäärin 250 m3/ha. Puusto on noin 80-vuotiasta ja metsän pinta-ala 5 hehtaaria. 

Puuston määrä (m3) ja bruttoarvo

Puutavaralaji Puuston määrä m3 Hinta €/m3 Yhteensä €
Mäntytukki 260 60 15 600
Kuusitukki 300 63 18 900
Koivutukki 185 43 7 955
Mäntykuitu 115 18 2 070
Kuusikuitu 75 21 1 575
Koivukuitu 190 18 3 420
Muu kuitu 125 10 1 250
Yhteensä 1 250   50 770

METSO-kohteilla puuston arvo määritetään pitemmän jakson, tässä esimerkissä kolme vuoden keskiarvona, millä tasataan puumarkkinoille tyypillistä kantohintojen vaihtelua. 

Kohdekohtaisen suojelutarjouksen saat aina ELY-keskuksesta ja tässä esitellyt laskelmat ovat esimerkinomaisia. ELY-keskukset hyödyntävät puun hintojen osalta Luonnonvarakeskuksen tilastotietokantaa. Puun hinnat vaihtelevat alueellisesti ja viiveellä markkinahintojen muutosten mukaan. Puustomäärät selvitetään jokaisen kohteen osalta erikseen. Laskelma on tehty vuonna 2022. 

Pysyvä suojelu eli maan myyminen valtiolle tai yksityisen suojelualueen perustaminen, tuottaa maanomistajalle esimerkkikohteella selvästi suuremman korvauksen kuin määräaikainen suojelu. Suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita.

I Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin: 43 000 euroa

Kohde sijaitsee jo valtion omistuksessa oleva suojelualueen naapurissa ja maanomistaja päättää myydä kohteen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee kohteesta hinnoittelulaskelman alueen metsätalousarvoon perustuen:

Puuston bruttoarvo 50 770 €
Maapohjan arvo 5 ha x 400 €/ha 2 000 €
Kokonaisarvon korjaus - 20 % -10 554 €
Kohteen laskennallinen kauppahinta 42 216 €

Maanomistaja ja ELY-keskus sopivat maakaupan esim. 43 000 eurolla.

Kohteen arvo määritetään ns. summa-arvomenetelmällä, jossa metsän eri omaisuusosien arvot, esimerkissä puusto ja maapohja, lasketaan yhteen ja niiden summa-arvoon tehdään ns. kokonaisarvon korjaus. Kokonaisarvon korjauksella poistetaan mm. verotuksen ja metsätalouden kulujen osuus. Korjauskertoimen suuruus vaihtelee kohteittain, ollen usein 15–30%. Kertoimen suuruuteen vaikuttaa kohteen metsätaloudelliset arvot mm. hakkuumahdollisuudet, korjuuolosuhteet ja alueen sijainti. Korjauskerroin määräytyy aina tapauskohtaisesti.

II Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen: 40 600 euroa

Jos maanomistaja haluaa pitää alueen edelleen omistuksessaan ja  suojella alueen korvausta vastaan, vaihtoehto on yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen. Korvaus muodostuu seuraavasti:

Puuston bruttoarvo 50 770 €
Kokonaisarvon korjaus -10 154 €
Kohteen rahoituskorvaus 40 616 €

Rauhoituskorvaus esim. 40 600 euroa. Erona ensimmäiseen vaihtoehtoon on omistusoikeus maahan. Kun alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue, maapohjan hintaa ei korvata. Rauhoitusmääräyksissä kielletään mm. puuston käsittely.

III Alueen rauhoittaminen 20 vuoden määräajaksi: 15 000 euroa

Maaomistaja voi tehdä kohteelle myös 20 vuoden määräaikaisen suojelusopimuksen. Korvaus määritetään Luonnonvarakeskuksen kehittämällä SuojeluMotti-ohjelmistolla, joka laskee suojelusta aiheutuvan taloudellisen menetyksen verrattuna metsätaloudellisesti edullisimpaan käsittelyvaihtoehtoon, joka METSO-kohteilla on usein uudistushakkuu.

Korvaus muodostuu mm. puuston optimaalista hitaammasta kasvusta sekä pääoman sitoutumisesta, kun päätehakkuu viivästyy. Määräaikaisen rauhoituskorvauksen suuruus riippuu kohteen ominaisuuksista ja se voi niistä riippuen vaihdella melko paljon eri alueilla.

Suojelu Motti-ohjelmistolla määritetty korvaus esimerkkikohteen määräaikaisesta 20 vuoden suojelusta on noin 15 000 euroa.