METSO-yhteistoimintaverkostot

Neljä ihmistä kartan tutustumassa karttaan. Ympärillä nuorta lehtipuustoa ja taustalla vanhempaa männikköä. Sininen taivas pilvipoutainen.

© Janne Tolonen

Metsien suojelu, hoito ja muu käyttö sovitetaan yhteen METSO-yhteistoimintaverkostoissa. Verkostot perustuvat metsänomistajien, ELY-keskusten, Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden sekä METSOn eri sidosryhmien yhteistyöhön.

Verkoston avulla voidaan esimerkiksi ylläpitää metsämaisemaa, kehittää metsien virkistyskäyttöä tai edistää erilaisten metsäisten elinympäristöjen luonnonhoitoa.

Tiesitkö, että

  • Verkostojen ideana on pilotoida uusia metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinoja sekä edistää uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
  • Verkostoilla turvataan toisiinsa kytkeytyvien metsien monimuotoisuutta ja kehitetään niiden hyödyntämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Myös erilaiset sosiaalisen kestävyyden näkökulmat, esimerkiksi luontokasvatus tai metsien terveysvaikutusten konkretisointi, sopivat verkostohankkeiden teemoiksi.
  • Verkostohanketta voi vetää esimerkiksi ympäristö- tai metsäalan organisaatio, kyläyhdistys, urheilu- tai metsästysseura tai muu paikallinen yhdistys. Verkostojen muodostaminen tai niihin liittyminen on vapaaehtoista.
  • Yhteistoimintaverkoston voi käynnistää, vaikka siihen osallistuvien metsänomistajien metsät eivät muodostaisi yhtenäistä aluetta. Verkostot voivat olla yhtä hyvin paikallisia tai sijaita usean kunnan alueella.

Verkostojen rahoitus

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittavat verkostohankkeita erillisten hankehakujen kautta. Rahoitusta myönnetään mm. hankkeiden koordinointiin. Verkostohanke voi myös olla osa Euroopan unionin rahoittamaa hanketta tai maaseutuhanketta.

Käynnissä olevat yhteistoimintaverkostot ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeiden vetäjät, muut toteuttajat ja toimintavuodet.

Kuntien METSO-rantajatkumot

Hankkeessa testataan Salon ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa kaikkien kuntien käyttöön soveltuvaa työskentelytapaa luontotiedon käyttöönottamiseksi maankäytön suunnittelussa. Hankkeen tarjoaman tuen myötä rantojen monimuotoisuusjatkumot vahvistuvat niin kunnan maankäytön päätöksenteon kautta kuin maanomistajayhteistyöllä. Monipuolisella viestinnällä ja käytännönläheisillä maastokoulutuksilla tehostetaan METSO-ohjelman päämäärien saavuttamista ja edistetään maanomistajalähtöistä monitavoitteista metsänhoidon suunnittelua. Tutustu hankkeen verkkosivuihin. (Valonia ja Tapio 2023–2025)

 

Yhteistoimintaverkostojen seurantaraportit löytyvät Seuranta ja väliarvioinnit -sivulta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 190, [email protected]

Ympäristöneuvos Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 169, [email protected]

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, [email protected]