Korvausesimerkit kunnille

Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen

Valtiolle hankittaviksi sopivat ensisijaisesti kohteet, jotka rajoittuvat suoraan valtion suojelualueisiin tai sijaitsevat lähellä niitä sekä toissijaisesti kohteet, jotka alueellaan muutoin täydentävät nykyistä suojelualueverkostoa. Lähellä taajama-alueita sijaitsevia, aktiivisessa lähivirkistyskäytössä olevia ja pienialaisia kohteita ei ole yleensä syytä hankkia valtiolle, vaan näille alueille voidaan tarvittaessa perustaa yksityinen luonnonsuojelualue.

Maakaupassa kohteen arvo määritetään summa-arvomenetelmällä, jossa metsän eri omaisuusosien arvot lasketaan yhteen ja niiden summa-arvoon tehdään kokonaisarvon korjaus. Korjauksen suuruus vaihtelee kohteittain ja siihen vaikuttaa mm. alueen kehitysluokkajakauma, korjuuolosuhteet, maapohja ja sijainti. Puutavaralajien hintoina käytetään kolmen vuoden keskikantohintoja. Seuraavaksi on kaksi esimerkkiä kuntien tekemistä maakaupoista.

I Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen Uudellamaalla

Noin 16,5 hehtaarin alue sijaitsee jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen vieressä ja on merkitty yleiskaavassa pääosin retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttävää runsaslahopuustoisen kankaan elinympäristöä. ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Kunta ja ELY-keskus sopivat maakaupasta 150 000 eurolla.

puuston bruttoarvo (m3 x €/m3) 161 967 €
maapohjan arvo ( ha x €/ha) 4 716 €
summa-arvo 166 683 €
kokonaisarvon korjaus (-10 %) 16 683 €
Kauppahinta 150 000 €

II Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen Keski-Suomessa

Noin 22,7 hehtaarin kohde sijaitsee saaressa lähellä kaupunkia. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kankaan ja lehdon elinympäristöjä. Saari on merkitty yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja sisällytetty maakuntakaavaan luonnonsuojelualueena (SL). ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Kunta ja ELY-keskus sopivat maakaupasta 130 000 eurolla.

puuston bruttoarvo (m3 x €/m3) 182 546 €
maapohjan arvo (ha x €/ha) 5 044 €
summa-arvo 187 590 €
kokonaisarvon korjaus  (- 30 %) 57 590 €
Kauppahinta 130 000 €

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen

Kunta voi saada osittaiskorvausta yksityinen suojelualueen perustamisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Suojelusta maksettava rauhoituskorvaus perustuu yleensä puuston arvoon. Maapohjan arvoa ei hinnoitella, koska alue jää edelleen kunnan omistukseen. Rauhoituskorvausta määritettäessä puuston arvosta vähennetään kokonaisarvon korjaus ja päädytään alueen käypään metsätalousarvoon. Osittaiskorvaus on 0-50 % käyvästä metsätalousarvosta. Osittaiskorvauksen suuruuteen vaikuttavat mm. alueen käyttötarkoitus (metsätalous, virkistys ym.) ja kaavamääräysten aiheuttamat metsien käsittelyn rajoitukset. Seuraavaksi on kolme esimerkkiä kuntien maiden yksityisten luonnonsuojelualueiden rauhoituskorvauksista.

I Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Etelä-Savossa

Noin 7,4 hehtaarin alue sijaitsee valtion omistaman suojelukiinteistön vieressä. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttävää runsaslahopuustoisen kankaan elinympäristöä. ELY-keskus tekee kohteesta hinnoittelulaskelman.

puuston bruttoarvo (m3 x €/m3) 98 951 €
kokonaisarvon korjaus (-16 %) 15 832 €
metsätalousarvo 83 119 €
Osittaiskorvaus 50 % metsätalousarvosta  41 500 €

Osittaiskorvaus on arvioitu 50 prosentiksi alueen metsätalousarvosta. Kohde on merkitty yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja se on ollut kunnalla normaalissa metsätalouskäytössä. Kunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja 41 500 euron rauhoituskorvauksesta. Alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.

II Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Keski-Suomessa

Noin 27 hehtaarin kohde sijaitsee taajama-alueen vieressä. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kankaan, korven ja metsäisten kallioiden elinympäristöjä. ELY-keskus tekee kohteesta hinnoittelulaskelman.

puuston bruttoarvo (m3 x €/m3) 285 771 €
kokonaisarvon korjaus (-17%) 48 581 €
metsätalousarvo 237 190 €
Osittaiskorvaus 30 % metsätalousarvosta 71 200 €

Osittaiskorvaus on arvioitu 30 prosentiksi alueen metsätalousarvosta. Kohde on merkitty asemakaavassa pääosin puistoalueeksi (VP), jolla on merkittävää arvoa lähivirkistysalueena ja siten sen metsäkäsittely on varsin vähäistä. Kunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja 71 200 euron rauhoituskorvauksesta. Alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.

III Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Pirkanmaalla

Noin 20,7 hehtaarin kohde sijaitsee taajama-alueen vieressä ja on virkistyskäyttöön suunniteltua aluetta. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kankaan, korpien ja lehtojen elinympäristöjä. Kunta haluaa perustaa alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen, eikä aseta korvausta rauhoituksen edellytykseksi. Kunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja suojelualueen perustamisesta korvauksetta. Alueen rauhoitusmääräykset kieltävät mm. metsänhakkuun.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä oman ELY-keskuksesi METSO-yhdyshenkilöön tai täytä yhteydenottolomake, niin METSO-vastaava ottaa yhteyttä sinuun.