Luonnonhoidon kehittämishankkeet

© Tiina Törmänen

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet tukevat METSO-ohjelman käytännön toteutusta talousmetsissä. Hankkeilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luonnonarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen.

Hankkeissa

  • kehitetään uusia luonnonhoidon toimintatapoja
  • toteutetaan käytännön luonnonhoitoa ja
  • lisätään viestintää luonnonhoidosta ja METSO-ohjelmasta.

Vaikka luonnonhoidon toimenpiteitä suoritetaan paikallisesti, tuottavat hankkeet tietoa ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa koko maassa.

Hankkeet kestävät yleensä useamman vuoden, mutta rahoituksesta päätetään vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeen vetäjät ja muut toteuttajat sekä hankkeen toimintavuodet

Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock) -hanke

Edistää kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamista parantamalla kalliometsien paikkatiedon kattavuutta ja kehittämällä hoitosuosituksia turvaamaan paremmin kalliometsien luontoarvoja. Hankkeessa lisätään myös metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista. Tutustu hankkeen nettisivuihin, hankkeen tekemään oppaaseen Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä sekä hankkeen työstä kertovaan uutiseen Metsonpolulla. Hankkeessa on valmistunut opinnäytetyö kalliojyrkänteiden alusmetsistä. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2021–2023)

Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle (TEKOPÖLY)

Parantaa tekopökkelöiden ekologista vaikuttavuutta selvittämällä tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä tarkentamalla, millaiset tekopökkelöt ovat eduksi metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä. Hankkeessa valmistuu ohje tekopökkelöiden tekemisen parhaista tavoista ja käytännöistä sekä opinnäytetöitä tekopökkelöiden lajistosta. Tutustu hankkeen nettisivuihin. (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group, Bioname Oy, 2021–2022)

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä)-hanke

Selvitetään talousmetsien käsittelyn, metsäpölyttäjien elinolosuhteiden ja pölyttäjäkantojen vahvistamisen välistä yhteyttä. Pölyttäjiä koskeva tieto tuodaan osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta. Hanke tuottaa oppaan ja tekee viestintää metsäpölyttäjien huomioon ottamisesta talousmetsissä. Tutustu hankkeen nettisivuihin Tapion sivuilla sekä Suomen ympäristökeskuksen hankesivuihin. Tutustu hankkeen tekemään muistilistaan ja oppaaseen Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä (pdf) ja selvitykseen Tietopohja ja suositukset pölyttäjien huomioimiseksi talousmetsien luonnonhoidossa (pdf). Lue uutinen hankkeen asiantuntijaretkeilystä kesällä 2021 Metsonpolulta. Tutustu artikkeliin Maaseudun tulevaisuudesta ja Forest.fi-verkkolehdessä. Tutustu hankkeen kirjoittamaan blogiin Metsonpolulla. Katso hankkeen tekemä video pölyttäjien huomioimisesta metsänhoidossa. (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2021–2022)

Lehtokeskusalueiden luontohelmet

Turvaa eteläisen Suomen lehtokeskusalueiden monimuotoista lehtoluontoa sekä talousmetsissä että suojelualueilla METSO- ja Helmi-ohjelmien mahdollistamin keinoin. Hankkeessa laajennetaan Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hankkeen toimintamallin käyttöä muille arvokkaille lehtoalueille. Tutustu hankkeen nettisivuihin. Lue hankkeen työstä uutinen Metsonpolulta ja Luonnononkirjo-verkkolehdestä. (Suomen metsäkeskus, ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, 2021–2023)

 

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, [email protected]

Muualla verkossa

Talousmetsien luonnonhoito (metsakeskus.fi)

Luonnonhoidon oppaat ja ohjeet (metsakeskus.fi)

Monimetsä-hanke (metsakeskus.fi)

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon (metsanhoidonsuositukset.fi)

Riistametsänhoito (riista.fi)