Luonnonhoidon kehittämishankkeet

© Tiina Törmänen

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet tukevat METSO-ohjelman käytännön toteutusta talousmetsissä. Hankkeilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luonnonarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen.

Hankkeissa

  • kehitetään uusia luonnonhoidon toimintatapoja
  • toteutetaan käytännön luonnonhoitoa ja
  • lisätään viestintää luonnonhoidosta ja METSO-ohjelmasta.

Vaikka luonnonhoidon toimenpiteitä suoritetaan paikallisesti, tuottavat hankkeet tietoa ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa koko maassa.

Hankkeet kestävät yleensä useamman vuoden, mutta rahoituksesta päätetään vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeen vetäjät ja muut toteuttajat sekä hankkeen toimintavuodet

Lehtokeskusalueiden luontohelmet

Turvaa eteläisen Suomen lehtokeskusalueiden monimuotoista lehtoluontoa sekä talousmetsissä että suojelualueilla METSO- ja Helmi-ohjelmien mahdollistamin keinoin. Hankkeessa laajennetaan Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hankkeen toimintamallin käyttöä muille arvokkaille lehtoalueille. Tutustu hankkeen nettisivuihin. Lue hankkeen työstä uutinen Metsonpolulta ja Luonnononkirjo-verkkolehdestä. Hankkeen työstä on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Suomen metsäkeskus, ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, 2021–2024)

Tinttimetsä – Metsätiaiset luonnon monimuotoisuuden viestinviejinä

Hanke edistää metsätiaisten esiintymistä tukevien keinojen käyttöönottoa käytännön metsätaloudessa ja metsien luonnonhoidossa. Hankkeessa selvitetään tutkimustietoon pohjaten, millaisilla metsäalueilla hömö- ja töyhtötiaiset eivät taannu ja valmistellaan kartta Suomen tärkeimmistä metsätiaisalueista. Hanke järjestää koulutusta ja valmistelee opetusmateriaaleja. Tutustu hankkeen verkkosivuihin. (Suomen metsäkeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS 2024–2025)

Talousmetsien jalopuut - Ädellövträd i ekonomiskogarna

Hankkeessa on tavoitteena säilyttää ja lisätä jalojen lehtipuiden esiintymistä talousmetsissä. Hankkeessa parannetaan jalopuiden ja jalopuumetsien paikkatietoaineistoja. Hanke valmistelee opetusmateriaaleja jalopuista, niiden monimuotoisuusarvoista ja käytännönläheisistä hoitomenetelmistä. Hanke järjestää koulutusta ja perustaa opetuskohteita, jotka havainnollistavat erilaisia jalopuiden lisäämiseen ja säästämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tutustu hankkeen verkkosivuihin (Suomen metsäkeskus 2024–2025)

Lehtokartoituksen käytäntöjen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa lehtoihin liittyvää paikkatietoa sekä tietoja lehtojen ekologisesta tilasta. Hankkeessa kehitetään lehtokartoitusten käytäntöjä kuten maastotyömenetelmää, parannetaan lehtoja koskevaa metsävaratietoa sekä suunnitellaan lehtojen pisteytysjärjestelmä tukemaan kustannushyötysuhteeltaan parhaiden kohteiden valintaa hoitokohteiksi. Tutustu hankkeen verkkosivuihin. (Tapio ja Luonnonvarakeskus 2024)

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, [email protected]

Muualla verkossa

Talousmetsien luonnonhoito (metsakeskus.fi)

Luonnonhoidon oppaat ja ohjeet (metsakeskus.fi)

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät - Luotu-hanke (metsakeskus.fi)

Monimetsä-hanke (metsakeskus.fi)

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon (metsanhoidonsuositukset.fi)