Luonnonhoidon kehittämishankkeet

© Tiina Törmänen

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet tukevat METSO-ohjelman käytännön toteutusta talousmetsissä. Hankkeilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luonnonarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen.

Hankkeissa

  • kehitetään uusia luonnonhoidon toimintatapoja
  • toteutetaan käytännön luonnonhoitoa ja
  • lisätään viestintää luonnonhoidosta ja METSO-ohjelmasta.

Vaikka luonnonhoidon toimenpiteitä suoritetaan paikallisesti, tuottavat hankkeet tietoa ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa koko maassa.

Hankkeet kestävät yleensä useamman vuoden, mutta rahoituksesta päätetään vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeen vetäjät ja muut toteuttajat sekä hankkeen toimintavuodet

Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock) -hanke

Edistää kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamista parantamalla kalliometsien paikkatiedon kattavuutta ja kehittämällä hoitosuosituksia turvaamaan paremmin kalliometsien luontoarvoja. Hankkeessa lisätään myös metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista. Tutustu hankkeen nettisivuihin, hankkeen tekemään oppaaseen Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä sekä hankkeen työstä kertovaan uutiseen Metsonpolulla. Hankkeessa on valmistunut opinnäytetyö kalliojyrkänteiden alusmetsistä. Hankkeen työstä on kerrottu myös lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2021–2023)

Lehtokeskusalueiden luontohelmet

Turvaa eteläisen Suomen lehtokeskusalueiden monimuotoista lehtoluontoa sekä talousmetsissä että suojelualueilla METSO- ja Helmi-ohjelmien mahdollistamin keinoin. Hankkeessa laajennetaan Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hankkeen toimintamallin käyttöä muille arvokkaille lehtoalueille. Tutustu hankkeen nettisivuihin. Lue hankkeen työstä uutinen Metsonpolulta ja Luonnononkirjo-verkkolehdestä. Hankkeen työstä on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Suomen metsäkeskus, ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, 2021–2023)

EU luontodirektiivin luontotyyppien suojelutilan parantaminen – selvitys sitoumuksen edellyttämistä toimista (Luodsi-hanke)

Luodsi lisää tietoa EU-aloitteiden toimeenpanoon liittyvien luontodirektiivin luontotyyppejä koskevien sitoumusten edellyttämistä toimista puustoisissa elinympäristöissä, erityisesti Natura 2000 -alueiden ulkopuolisissa talousmetsissä. Selvityksen avulla toimeenpanon valmistelijat saavat nykyistä paremman tiedon direktiiviluontotyyppien nykytilasta ja talousmetsien merkityksestä sitoumuksessa asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla hahmotetaan, miten sitoumukset kytkeytyvät metsätalouden normaaleihin toimintatapoihin, kuten hakkuiden tai METSO-ohjelman toteutukseen. (Tapio Oy, 2023)
 

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, [email protected]

Muualla verkossa

Talousmetsien luonnonhoito (metsakeskus.fi)

Luonnonhoidon oppaat ja ohjeet (metsakeskus.fi)

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät - Luotu-hanke (metsakeskus.fi)

Monimetsä-hanke (metsakeskus.fi)

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon (metsanhoidonsuositukset.fi)