Toteutettuja yhteistoimintaverkostoja

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen yhteistoimintaverkoston teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin verkostohankkeisiin tällä sivustolla.

Päättyneet yhteistoimintaverkostohankkeet ja niiden tavoitteet

Suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet.

Monimuotoisuuskeskittymän luonnonhoitoverkosto – Hyyppäränharju

Kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voidaan tehokkaasti soveltaa koko Suomessa monimuotoisuuskeskittymien luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa luodaan Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma. Luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja osaamista kehitetään vuorovaikutteisesti metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutustu hankkeen verkkosivuihin. Lue METSO-tilannekatsauksesta Hyyppäränharjun verkostohankkeesta ja Metsonpolun uutinen paahdeympäristöjen hoidosta hankkeessa. Hankkeen työstä on myös kerrottu lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä (pdf). (Valonia 2020–2022)

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla (OsuMa)

Kohdennetaan luonnonhoitoa paikkatietoaineistojen ja maanomistajilta saatujen tietojen avulla. Maanomistajilta kerätään luontotietoa GIS-pohjaisella sovelluksella. Hankkeen kaksi kokeilualuetta sijaitsevat Mäntyharjulla ja Kuhmoisissa. Hanke osallistaa myös paikallistasoa ja toimijoita alueellisen luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen sekä edistää uusien METSO-sopimusten syntymistä ja luonnonhoitotöiden käynnistämistä. Tutustu hankkeen verkkosivuihin ja esitteeseen (pdf). Lue METSO-tilannekatsauksesta OsuMa-hankkeesta ja Metsonpolun uutinen OsuMa-hankkeen työstä. (Suomen metsäkeskus 2020–2022)

Metsänomistajien luontoverkosto

Luoda kokemuksia vaihtava metsänomistajien vertaisryhmä luontoarvoista kiinnostuneille metsänomistajille. Luontoverkoston toiminta on metsänomistajien keskinäistä ja tasa-arvoista vertaistoimintaa, luottamuksellista ja ilmaista. Hankkeen kautta metsänomistajan on mahdollista saada tietoa metsänsä luontoarvoista. Tutustu verkostoon (blogspot.fi), Oman metsän luonnonhoito-raporttiin, hankkeen tulosten esittelyyn METSO-tilannekatsauksessa 2018 (jukuri.luke.fi) tai liity hankkeen Facebook-ryhmään. (Länsi-Suomen Luontoarvoyhdistys Koppelo ry, 2016–2019).

Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi

Sovittaa yhteen Kuusamon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontomatkailu etenkin yksityismetsien METSO-kohteilla. Hankkeessa mm. valmistellaan maastoreittejä yksityismetsiin sekä luodaan sopimusmalli metsänomistajien ja luontomatkailuyritysten käyttöön. Hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019 (jukuri.luke.fi). (Suomen metsäkeskus, 2017–2019).

Suuret petolinnut monimuotoisuuden osana – työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille

Edistää metsäpetolintujen ja muiden varttunutta metsää suosivien lajien esiintymistä talousmetsämaisemassa tekemällä metsänomistajille ja metsäammattilaisille ohjeita mm. pesäpaikkojen ja pesäpuiden säästämiseksi. Tutustu verkostoon ja hankkeen tuottamiin ohjeisiin (luomus.fi) ja lue siitä METSO-tilannekatsauksesta 2017 (jukuri.luke.fi). Hankkeen tulosten pohjalta valmistui pro gradu -tutkielma (jyx.jyu.fi) ja sekä tieteellinen artikkeli (sciencedirect.com). (Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, 2016–2018).

METSO-kätköily

Pilotoida METSO-kätköjen ja muiden luontokätköjen soveltuvuutta luontomatkailun turvaamisessa ja yritystoiminnan edistämisessä. Lue verkostosta METSO-tilannekatsauksta 2017 (jukuri.luke.fi). (Suomen metsäkeskus, 2016–2017).

Riistametsänhoidon edelläkävijät

Löytää arkiluonnonhoidon yleistymisen esteet ja etsiä niihin ratkaisut, joita testataan käytännössä. Tutustu verkostoon (riista.fi). (Suomen riistakeskus, 2016).

Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto - kolme terveysmetsän toimintamallia

Suunnitella ja toteuttaa tervehdyttäviä luontopalveluja. Hankkeessa tuotettiin tietokirja (gummerus.fi). Tutustu verkostoon (luonnontie.fi). Hankkeesta on kerrottu myös METSO-tilannekatsauksessa 2014 (jukuri.luke.fi). (Luonnontie, 2014–2016).

METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille

Luoda toimintamalli METSO-kävelyille, joiden avulla lisätään tietoutta metsien monimuotoisuudesta, suojelusta, luonnonhoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista. (Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 2014–2015).

Varpu - luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen

Lisätä luonnonhoidon talkootoimintaa ja tietoisuutta METSO-ohjelmasta. (Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka (Leader Ravakka), 2014–2015).

Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

Parantaa puustoisten perinneympäristöjen tilaa ja laatia luonnonlaidunlihalle ekologisesti kestävä kriteeristö Suomessa. Lue kriteeristö ja tutustu verkostoon (wwf.fi) (WWF Suomi, 2012–2015).

Palojatkumo yksityismetsiin

Kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen toimintakulttuurin edistäminen ja tiedon lisääminen mm. esitteen avulla. Tutustu hankkeessa tuotettuun esitteeseen. (Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi, 2012–2014).

"Kun toimeen tartutaan" – kudotaan Hämeeseen luonnonhoitoverkko

Edistää talousmetsien luonnonhoitoa Hämeessä verkostoitumalla, tiedottamalla ja kouluttamalla. Tutustu hankkeen esitteeseen Erilainen urakka - luonnonhoidon työtilauksia metsäpalveluyrittäjille. (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2012–2014).

Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa

Yhdistää METSO-kohteiden suojelu niitä ympäröivien talousmetsien metsäpeitteisyyttä vaalivaan hoitoon. (Innofor Oy, 2012–2014).

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta

Edistää koulujen ja päiväkotien lähimetsien turvaamista ja monimuotoisuutta sekä tuottaa aiheesta kattava opas. Tutustu aiheeseen ja koulumetsäoppaaseen (sll.fi). Hankkeesta on kerrottu myös METSO-tilannekatsauksessa 2013 (jukuri.luke.fi). (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2012–2013).

Riistaa reunoilta

Edistää ja ohjeistaa vaihettumisvyöhykkeiden hoitoa riistan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tutustu hankkeeseen (riista.fi). (Suomen riistakeskus, 2011–2013).

Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi 

Edistää rupiliskon suojelua ja lajin huomioimista metsätalouden toimissa sekä lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähiluontoon. Lisätietoja hankkeen tiedotteesta sekä METSO-tilannekatsauksesta 2013 (jukuri.luke.fi). (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2010–2013).

Perspektiiviä serpentiiniin – Serpentiinialueiden yhteistoimintaverkosto

Kartoittaa Kaavin ja Juankosken serpentiinikallioalueiden METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita ja viestitään maanomistajille suojelumahdollisuudesta. Hankkeen puitteissa suojeltiin METSO-ohjelmalla yhteensä yli 160 hehtaaria. (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012–2013).

Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu

Toteuttaa ja kehittää kokonaisvaltaista valuma-aluekohtaista suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla. (Lounais-Suomen ELY-keskus, 2009–2012).

Männikkömetsät ja rantojen raidat, Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto

Edistää METSOn toteutusta, parantaa suojelualueiden kytkeytyvyyttä, lisätä tietoa sekä myönteistä asennetta monimuotoisuutta kohtaan ja edistää luontomatkailun toimintaedellytyksiä Keski-Suomessa. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).

Samarbete i Storskogen

Sibbo storskog utvecklas till ett modellområde för samverkan mellan olika typer av skogsägare samt mellan ekonomiskogsbruk och olika grader av skydd. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).

Luonnonhoitoa liekillä

Synnyttää edellytykset tulenkäytön pysyvään toimintakulttuuriin, jossa alueen metsänomistajat ja toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).

Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun

Yhtenäisten lehto- ja monimuotoisuuskokonaisuuksien muodostaminen, tiedon lisääminen ja kohteiden retkeilykäytön edellytysten parantaminen. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).

Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana

Luoda yhteinen näkemys ja opas kuukkelin turvaamiskeinoista metsätalouden toimenpiteissä. Tutustu teemaan (sll.fi). (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2009–2011).

Lisätietoja:

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
puh. 0295 251 052
[email protected]