Hyppää sisältöön

Viestintä ja käytännönläheiset oppaat ovat nostaneet metsien pölyttäjät valokeilaan

Julkaisuajankohta 20.12.2022 13.21
Uutinen
Kimalainen lepäilee männyn rungolla.
Pölymetsä-hanke suuntasi katseet metsien pölyttäjiin. © Sara Turunen

Metsien pölyttäjät ja niistä viestinyt Pölymetsä-hanke ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Metsänomistajia ja metsäalan toimijoita kiinnostaa, mitä he voivat tehdä metsien pölyttäjien hyväksi.

Pölymetsä-hankkeessa on liitetty metsien pölyttäjiä koskeva tieto osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta koskevaa päätöksentekoa. Hanke oli METSO-ohjelman toteutukseen kuuluva valtakunnallinen luonnonhoidon kehittämishanke, jota toteuttivat Tapio ja Suomen ympäristökeskus vuosina 2021–2022.

Metsien pölyttäjistä on maailmanlaajuisesti vähän tietoa

Työ hankkeessa alkoi tietojen parantamisesta metsien pölyttäjistä. Metsien pölyttäjiä koskevaan tietopohjaraporttiin koottiin tutkimuksesta löytyvät ja asiantuntijoilta saadut tiedot yksiin kansiin. Kirjallisuuskatsauksen päähavainto oli, että metsien pölyttäjistä on maailmanlaajuisestikin vähän tutkimustietoa, paljon vähemmän kuin maatalousalueilta. Hankkeen tietopohjan kokoamiseen sisältyi myös pienimuotoinen pölyttäjien lajistoselvitys neljästä talousmetsissä yleisestä luontotyypistä: avohakkuu, sen paistereuna, metsätien paistereuna ja varttunut metsä. 

Harmaa keloutunut puun runko, jossa hyönteisten toukkien ja tikkojen tekemiä koloja.

Pölyttäjien joukossa on monia lajeja, jotka tarvitsevat kuollutta puuainesta lisääntymispaikakseen. Erityisen arvokkaita pölyttäjille ovat pystylahopuut. © Sara Turunen

Talousmetsien luonnonhoito pölyttäjien tukena

Talousmetsien luonnonhoidon keinoja ei oltu tarkasteltu metsien pölyttäjien elinympäristöjen hoidon näkökulmasta eikä talousmetsien hoitoa ylipäätään tunnistettu kovin hyvin pölyttäjiin liittyväksi asiaksi. Hankkeessa todettiin, että pölyttäjiä huomioivat toimenpiteet ovat usein samansuuntaisia jo käytössä olevien luonnonhoidon toimenpiteiden kanssa. Tietopohjan perusteella hankkeessa valmisteltiin tietoa käytäntöön vievä opas sekä metsien pölyttäjiin liittyviä neuvontamateriaaleja. Oppaaseen on koottu käytännön talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteet ja vinkit, joilla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat tukea metsien pölyttäjien elinolosuhteita ja samalla edistää talousmetsien monimuotoisuutta. Opas sisältää lisäksi havainnollistavaa kuvamateriaalia ja graafeja.

Miten voin huomioida metsäpölyttäjiä talousmetsän käsittelyssä?

Video on suomeksi ja ruotsiksi 

Koska aihe oli uusi ja tärkeä, hankkeessa käynnistettiin monipuolinen viestintäkampanja. Tähän kuului muun muassa koulutuswebinaari, aktiivinen some-kampanja (#Pölymetsä), aihepiirin esittelyä erilaisissa metsäalan tilaisuuksissa sekä hanketta käsitteleviä ja sivuavia artikkeleita lehdissä ja erilaisilla nettialustoilla. Viestinnän tukena käytettiin myös piirrosvideota, joka havainnollistaa pölyttäjille tärkeitä elinympäristöjä ja pölyttäjiä tukevia luonnonhoidon keinoja. Vastaanotto oli hyvin positiivista ja aihepiirillä on alusta asti ollut laaja kiinnostus eri toimialoilla. 

Pysäytyskuva piirrosvideolta, jossa kimalainen lentää matkalaukku kädessä metsäisessä maisemassa auringon noustessa.

Havainnollistavalla piirrosvideolla kimalaiselle on tarjolla sopivaa elinympäristöä. Kuva: Tussitaikurit.

Hanke onnistui kaikkinensa hyvin ja pääsi asetettuihin tavoitteisiin sekä edisti Kansallisen metsästrategian ja pölyttäjästrategian tavoitteiden saavuttamista. Pölymetsä-hankkeesta saatuja oppeja on päästy jo jalkauttamaan kahdessa hankkeessa, Tampereella ja Salossa.

Lisäksi Tapion koordinoimiin metsänhoidon suosituksiin on tulossa oma osio pölyttäjien huomioimisesta talousmetsien käsittelyssä. Asia on menossa metsänhoidon suositusten ohjausryhmän käsittelyyn alkuvuodesta 2023.

Yhteistyöhankkeen TEKOPÖLYn tuottama tutkimustieto siitä millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä tuo erinomaista lisää Pölymetsä-hankkeen tuotoksien rinnalle. Tulevaisuudessa metsien pölyttäjälajistoa ja niiden tarpeita voisi tarkastella tarkemmin.

Hankkeen muut julkaisut

Lisää Pölymetsä-hankkeesta kirjoitettuja uutisia ja lehtiartikkeleita löydät hankkeen sivuilta

Teksti: asiantuntija Sara Turunen, Tapio