Hyppää sisältöön

Paikkatietopohjainen suunnittelu ja metsänomistajien osallistaminen tärkeää uusissa METSO-ohjelman hankkeissa

Julkaisuajankohta 3.4.2020 14.00
Uutinen

Keväällä 2020 käynnistyvissä yhteistoimintaverkostohankkeissa luonnonhoitoa suunnitellaan aluetasolla ja laajassa yhteistyössä metsänomistajien, metsäalan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Nyt rahoitettavat hankkeet ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). Niiden tavoitteena on juuri alueellisen suunnittelun kautta parantaa luonnonhoidon tuloksia niin talousmetsissä kuin monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkailla alueilla.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö valitsivat vuosien 2020-2022 aikana toteutettaviksi kaksi hanketta, joiden avulla kehitetään luonnonhoidon suunnittelua laajoilla kokeilualueilla sekä yksityisten maanomistajien että esimerkiksi kuntien omistamilla mailla. METSOn periaatteiden mukaisesti osallistuminen hankkeiden toimintaan on maanomistajille vapaaehtoista.

Varsinais-Suomessa toteutettavassa Monimuotoisuuskeskittymän luonnonhoitoverkosto -hankkeessa suunnitellaan luontoarvoiltaan valtakunnallisesti tärkeän Hyyppäränharjun alueen luonnonhoitoa. Salossa ja Somerolla sijaitseva alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Hankkeessa tehdään alue-ekologinen luonnonhoidon suunnitelma, jonka toteutuksessa huomioidaan maanomistajien näkemykset. Hankkeen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liiton asiantuntijaorganisaatio Valonia.

"Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitsemme suojelualueiden lisäksi hyvin suunniteltua ja kohdennettua talousmetsien luonnonhoitoa. Esimerkiksi uhanalaisen pienvesiluonnon tilan edistämiseksi tarvitaan toimia pienvesien rantametsiin", vesiasiantuntija Janne Tolonen Valoniasta kertoo.

Suunnittelun ja monimuotoisuustoimien tueksi hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voi soveltaa koko maassa esimerkiksi Natura 2000 -alueilla ja niiden lähiympäristöissä. Toiminnan kehittämisessä tukeudutaan laajapohjaiseen alueelliseen yhteistyöhön tilaisuuksien, tapaamisten, työnäytösten ja osallistavan suunnittelun avulla.

Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa toteutettavan Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaiden luontokohteiden alueellista verkostoa. Suomen Metsäkeskuksen toteuttaman hankkeen kokeilualueet sijaitsevat Kuhmoisissa ja Mäntyharjulla valtaosin talousmetsissä. Kohteiden joukosta on tarkoitus paikallistaa luonnonhoidosta hyötyvät, monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Tavoitteena on myös lisätä maanomistajien luontotietämystä sekä edistää arvokkaiden kohteiden suojelua ja elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta maanomistajan niin halutessa.

"Hankkeessa hyödynnetään sekä paikkatietoaineistoja että joukkoistettua tiedonkeruuta luontoarvojen tunnistamiseksi ja luonnonhoidon kohdentamiseksi", johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta kertoo.

Maanomistajien on mahdollista ilmoittaa sovelluksen kautta Metsäkeskukselle havaintoja metsistään. Paikkatietopohjaista sovellusta on aikaisemmin käytetty muun muassa kaupunkimetsien luonnonhoidon suunnittelussa.

Lisätietoja:

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 029 432 4750
[email protected]

Janne Tolonen
vesiasiantuntija
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
p. 050 518 7755
[email protected]

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 190
[email protected]

Maarit Loiskekoski
neuvotteleva virkamies
ympäristöministeriö
p. 0295 250 169
[email protected]

Kaisu Aapala
METSO-ohjelman hankekoordinaattori
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
kaisu.​​​​​​[email protected]

METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ohjelmaan kuuluu myös METSOn tavoitteita tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.