Hoppa till innehåll

Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt

Utgivningsdatum 3.4.2020 14.00 | Publicerad på svenska 19.7.2022 kl. 14.54
Nyhet

I de samarbetsnätverksprojekt som inleds våren 2020 planeras naturvården på regional nivå och i brett samarbete med skogsägare, skogsbranschen och lokala aktörer. De projekt som nu finansieras ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO. Syftet med dem är att genom regional planering förbättra naturvårdens resultat såväl i ekonomiskogar som i områden som är särskilt värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har valt två projekt som ska genomföras 2020–2022. Projekten ska utveckla planeringen av naturvården inom vida försöksområden både på privata och till exempel på kommunala marker. I enlighet med Metsoprinciperna är det frivilligt för markägarna att delta i projektverksamheten.

Det projekt som genomförs i Egentliga Finland planerar naturvården i det nationellt viktiga området Hyyppäränharju. Området som ligger i Salo och Somero hör till nätverket Natura 2000. Projektet ska utarbeta en områdesekologisk naturvårdsplan. Markägarnas synpunkter beaktas när planen genomförs. Sakkunnigorganisationen Valonia vid Egentliga Finlands förbund svarar för genomförandet av projektet.

"För att trygga naturens biologiska mångfald behöver vi utöver skyddsområdena också en välplanerad och riktad naturvård i ekonomiskogar. Till exempel för att förbättra den hotade småvattennaturen behöver vi genomföra åtgärder i skogar vid småvatten", säger Janne Tolonen, vattenexpert vid Valonia.

Utöver planeringen och mångfaldsåtgärderna utvecklar projektet en interaktiv verksamhetsmodell som kan tillämpas i hela landet till exempel i Natura 2000-områden och deras närmiljöer. Utvecklingen av verksamheten bygger på ett brett regionalt samarbete genom evenemang, möten och delaktiggörande planering.

Projektet som genomförs i Mellersta Finland och Södra Savolax har målet att stärka det regionala nätverket av värdefulla naturobjekt. Försöksområdena för det projekt som genomförs av Finlands skogscentral finns till största delen i ekonomiskogarna i Kuhmois och Mäntyharju. Avsikten är att centralen bland objekten ska identifiera de objekt som har nytta av naturvården och som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden. Målet är också att öka markägarnas naturkunskap samt att främja skyddet av värdefulla objekt och vården och restaureringen av livsmiljöer, om markägaren så önskar.

"I projektet använder vi oss av både geografisk information och massinsamling av data för att identifiera naturvärden och rikta naturvården", säger Riitta Raatikainen, ledande sakkunnig i naturvård vid Finlands skogscentral.

Markägarna kan via applikationen meddela Skogscentralen observationer om sina skogar. En applikation som baserar sig på geografisk information har tidigare använts bland annat vid planeringen av naturvården i stadsskogar.

Ytterligare information:

Riitta Raatikainen
ledande sakkunnig i naturvård
Finlands skogscentral
tfn 029 432 4750
[email protected]

Janne Tolonen
vattenexpert
Valonia – Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi
tfn 050 518 7755
[email protected]

METSO-programmets forsknings- och utvecklingsprojekt:

Ville Schildt
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 190
[email protected]

Maarit Loiskekoski
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
tfn 0295 250 169
[email protected]

Kaisu Aapala
projektkoordinator för METSO-programmet
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 052
kaisu.​​​​​​[email protected]