Hyppää sisältöön

Kyselytulokset: Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet tärkeä osa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kokonaisuutta

Julkaisuajankohta 26.8.2022 12.01
Uutinen

Valtaosa metsänomistajista ja Metsäkeskuksen asiantuntijoista pitää ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita tärkeinä keinoina turvata monimuotoisuutta ja arvioi niiden lisäävän metsänomistajien myönteistä suhtautumista luontoarvojen turvaamiseen. Neuvontaa metsien monimuotoisuudesta tulisi edelleen lisätä ja luonnonhoidon toimenpiteitä pitäisi kytkeä vahvemmin osaksi arkimetsänhoitoa. Tulokset käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen toteuttamista kyselyistä.

Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsäkeskus tiedottavat 26.8.2022

Kyselyjen mukaan metsänomistajille tärkeitä syitä tehdä ympäristötukisopimus tai osallistua luonnonhoitohankkeeseen olivat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontoarvojen säilyttäminen tuleville sukupolville.

”Myös maisema-arvot olivat tärkeä motiivi. Metsänomistajat kokivat, että ympäristötukisopimuksilla ja luonnonhoitohankkeilla on onnistuttu turvaamaan monimuotoisuutta ja maisemaa”, kertoo Luken tutkija Katri Hamunen.  

 Metsänomistajat olivat pääosin tyytyväisiä sopimusten kohdennukseen ja sopimuksen laatimisprosessiin. Useimmin tyytymättömyyttä herätti sopimuksen korvaustaso sekä sopimusalueen rajaus maanomistajan toivetta pienemmäksi tai aiempaan määräaikaiseen sopimukseen kuuluneiden alueiden jääminen uuden sopimusrajauksen ulkopuolelle.

Myös Metsäkeskuksen asiantuntijoiden mukaan olisi hyvä, jos ympäristötukisopimuksia voitaisiin rajata myös laajempina elinympäristökokonaisuuksina.

”Tämä vaatisi kuitenkin nykyistä selkeästi suurempaa resurssia sekä maanomistajien sopimuskorvauksiin että hakemusten valmistelu- ja päätöskäsittelyyn”, toteaa luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet lisäävät metsänomistajan halua huomioida luontoarvot myös muualla

”Ympäristötukisopimuksen solmiminen tai luonnonhoitohankkeeseen osallistuminen yleensä lisäsi metsänomistajan tietoa monimuotoisuudesta ja kiinnostusta sen turvaamiseen”, kertoo tutkija Terhi Koskela Lukesta.

Osa metsänomistajista arvioi sopimuksen tekemisen tai hankkeeseen osallistumisen myötä ottaneensa luonto- ja maisema-arvoja huomioon myös muualla metsissään. Näin sopimuksilla ja hankkeilla voidaan saavuttaa myös kohderajausta tai toteutusaluetta laajempaa vaikuttavuutta. 

Metsänomistajat: Oikeudenmukaisia keinoja turvata monimuotoisuutta

Puolet ympäristötukikyselyyn vastanneista metsänomistajista olisi ilman sopimustakin jättänyt kohteen käsittelemättä, osa siksi, että kyseisen kohteen osalta metsälaki pääosin estää toimenpiteet. Vaikka osa kohteista säilyisi todennäköisesti metsätalouskäytön ulkopuolella ilman ympäristötukeakin, asiantuntijat pitivät ympäristötukea tärkeänä osana monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoimaa ja valtavirtaistamista.

Metsänomistajat kokivat ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet oikeudenmukaisiksi keinoiksi turvata monimuotoisuutta. Metsäkeskuksen asiantuntijat arvioivat, että metsänomistajilla on halua uuteen ympäristötukisopimuskauteen aiemman päättyessä. Lähes puolet metsänomistajista oli täysin tai osin samaa mieltä väittämästä, että sopimuksen tekeminen oli lisännyt heidän kiinnostustaan pysyvää metsien suojelua kohtaan.

Luonnonhoito kevyemmällä mallilla osaksi arkimetsänhoitoa  

Metsäkeskuksen asiantuntijat ja luonnonhoitohankkeita toteuttaneet yrittäjät toivoivat kevennystä luonnonhoitohankkeiden haku- ja suunnitteluprosessiin. Metsäkeskuksen asiantuntijoiden mukaan luonnonhoitohankkeiden toteutukseen tarvitaan lisää toimijoita. Luonnonhoidon toimenpiteitä olisi tärkeää pystyä toteuttamaan myös muun arkimetsänhoidon yhteydessä.  

Jo metsänhoitotoimenpiteiden suunnitteluvaiheessa olisi tärkeää keskustella metsänomistajan kanssa metsien käsittelyn ja monimuotoisuuden turvaamisen erilaisista vaihtoehdoista sekä elinympäristöjen ja vesien tilaa parantavista luonnonhoitomahdollisuuksista. Jatkossa olisi tärkeää, että eri metsäalan toimijat pystyisivät lisäämään metsänomistajille neuvontaa monimuotoisuuden turvaamisesta.  

Kyselyt toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Luken ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeessa Ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden vaikuttavuus. Hankkeessa tehtiin vuonna 2021 lomakekyselyt ympäristötukisopimuksen tehneille metsänomistajille, luonnonhoitohankkeisiin osallistuneille metsänomistajille, luonnonhoitohankkeita toteuttaneiden yritysten edustajille sekä Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoille.  

Julkaisu Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet : Vaikuttavuus ja kehittämistarpeet.

Yhteystiedot

Terhi Koskela
Tutkija
+358295325146
[email protected]

Katri Hamunen
metsäasiantuntija, Stora Enso (yhteystiedot 8.8.2022 alkaen)
040 156 2742
[email protected]

Riitta Raatikainen
Luonnonhoidon johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus
0294 324 750
[email protected]