Hoppa till innehåll

Resultat från förfrågan: Miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt är viktiga för tryggandet av den biologiska mångfalden i skogen

Utgivningsdatum 26.8.2022 12.01
Nyhet

Majoriteten av skogsägarna och Skogscentralens experter ser miljöstödsavtalen och naturvårdsprojekten som viktiga metoder för tryggandet av den biologiska mångfalden och menar att de ökar skogsägarnas positiva inställning till att bevara naturvärden. Det behövs ytterligare mer rådgivning om skogsmångfalden, och naturvårdsåtgärderna bör i högre grad kopplas till den normala skogsvården. Detta framgår av förfrågningar som Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral genomfört.

Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral informerar 26.8.2022

Viktiga orsaker för skogsägarna att ingå miljöstödsavtal eller delta i naturvårdsprojekt var enligt förfrågningarna att trygga den biologiska mångfalden och att bevara naturvärdena för kommande generationer.

”Även landskapsvärdena nämndes som viktiga. Skogsägarna upplevde att miljöstödsavtalen och naturvårdsprojekten bidragit till att bevara den biologiska mångfalden och landskapet”, säger forskare Katri Hamunen vid Naturresursinstitutet.  

 För det mesta var skogsägarna nöjda med såväl avtalens inriktning som avtalsprocessen. De vanligaste orsakerna till missnöje var ersättningsnivån i avtalen samt fastställande av ett mindre avtalsområde än vad markägaren önskat eller att områden i ett tidigare tidsbestämt avtal lämnats utanför det nya avtalet.

Enligt experterna vid Skogscentralen skulle det vara bra om miljöskyddsavtal även kunde omfatta större livsmiljöytor.

”Visserligen skulle det kräva betydligt mer resurser både för avtalsersättningarna till markägarna och för utarbetande och handläggning av ansökningarna”, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.  

Miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt ökar skogsägarnas vilja att ta hänsyn till naturvärden även på andra håll

”Att ingå ett avtal om miljöstöd eller delta i ett naturvårdsprojekt stärkte generellt sett skogsägarnas kunskaper om och intresse för att trygga den biologiska mångfalden”, säger forskare Terhi Koskela vid Naturresursinstitutet.

En del av skogsägarna ansåg att engagemanget i ett miljöstödsavtal eller naturvårdsprojekt fått dem att ta hänsyn till natur- och landskapsvärden på andra ställen i sina skogar. På så sätt kan avtalen och projekten ge effekter som är större än deras fysiska omfattning. 

Skogsägarna: Rättvisa sätt att säkerställa den biologiska mångfalden

 Av de skogsägare som svarade på enkäten om miljöstöd skulle hälften ha lämnat skogslokalen orörd oavsett avtalet; i en del fall handlade det om att det enligt skogslagen huvudsakligen inte var möjligt att behandla objektet. Även om en del av de här lokalerna även utan miljöstöd förmodligen inte skulle användas för skogsbruk, ansåg experterna att miljöstödet var en viktig komponent i helheten och integreringen av skyddet av den biologiska mångfalden i skogarna.

Skogsägarna såg miljöstödsavtalen och naturvårdsprojekten som rättvisa sätt att trygga mångfalden. Enligt Skogscentralens experter var skogsägarna villiga att ingå en ny miljöstödsavtalsperiod när den föregående perioden gick ut. Nästan hälften av skogsägarna höll helt eller delvis med om påståendet att ingåendet av avtalet hade ökat deras intresse för permanent skydd av skogarna.

Förenklad modell för naturvård i samband med vanlig skogsskötsel  

 Både Skogscentralens experter och entreprenörer som genomfört naturvårdsprojekt önskade sig förenklingar i ansöknings- och planeringsprocessen för naturvårdsprojekt. Enligt Skogscentralens experter behövs det fler aktörer som genomför naturvårdsprojekt. Naturvårdsåtgärder borde också kunna genomföras i samband med den normala skogsvården.  

Det vore viktigt att redan under planeringen av skogsvårdsåtgärder diskutera med skogsägaren olika alternativ för skogshantering och tryggande av mångfalden samt för naturvård som förbättrar livsmiljöernas och vattnens tillstånd. I framtiden är det viktigt att aktörer inom skogssektorn kan öka utbudet av rådgivning till skogsägarna gällande skyddet av den biologiska mångfalden.  

Förfrågningarna genomfördes av Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral i ett av jord- och skogsbruksministeriet finansierat samprojekt om effekterna av miljöstöd och naturvårdsprojekt. Blankettförfrågningarna skickades 2021 till skogsägare som ingått miljöstödsavtal, skogsägare som deltagit i naturvårdsprojekt, företrädare för företag som genomfört naturvårdsprojekt samt experter vid Finlands skogscentral.  

Publikationen Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet : Vaikuttavuus ja kehittämistarpeet. (på finska)

 

Kontaktinformation

Terhi Koskela
Forskare
+358295325146
[email protected]

Katri Hamunen
skogsexpert, Stora Enso (kontaktinformation fr.o.m. 8.8.2022)
040 156 2742
[email protected]

Riitta Raatikainen
Ledande expert på naturvård, Finlands skogscentral
0294 324 750
[email protected]