METSO stödjer kommunernas och församlingarnas naturskyddsarbete

Joukko retkeilijöitä seisoo vanhassa metsässä, jossa kasvaa kuusia, koivuja ja mäntyjä. Kuvassa vasemmalla suuri mänty. Aluskasvillisuus on vehreää.

Vandrare i en skog som Vanda stad sålt till staten. Ingå, Bjursområdet. © Kimmo Syrjänen

METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna, erbjuder kommuner och församlingar möjligheter och finansiering för skydd av naturvärdena i deras skogar. Både kommunens invånare och turister sätter värde på mångsidig natur och de möjligheter till rekreation som den erbjuder.

METSO ger många fördelar

METSO främjar möjligheterna till rekreation, motion och naturaktiviteter. METSO-objekten kan också stödja kommunens nätverk för friluftsleder och främja den lokala turistnäringen. Skyddsområdena kan användas för skolundervisning och annan naturfostran. Dessutom ger den ersättning som betalas för skyddet kommunerna och församlingarna ekonomisk nytta.

Skyddsmetoder och ersättningar till kommuner

Om en kommun säljer ett område inklusive dess mark till staten, får kommunen full ersättning. Ersättningen baseras på markens och trädbeståndets värde. I fortsättningen vårdas och förvaltas området av Forststyrelsens naturtjänster.

Om kommunen vill behålla området i sin egen besittning kan skyddet genomföras genom att kommunen grundar ett privat naturskyddsområde. För ett privat naturskyddsområde som ligger på skogsbruksmark betalas till kommunen en ersättning som är högst 50 procent av objektets skogsbruksvärde. Om det område som planeras bli skyddat har planlagts som rekreationsområde, är ersättningen mindre.  Sättet att använda det område som ska skyddas och dess behov av naturvård avtalas tillsammans med NTM-centralen.

 

Skyddsmetoder och ersättningar till församlingar

Församlingar får full ersättning för grundande av ett privat skyddsområde och försäljning till staten på samma sätt som privata skogsägare. Ersättningen baserar sig på objektets ekonomiska värde och även förberedelserna för skyddet sker på samma sätt som med privata markägare.

METSO-objekt i kommuner och församlingar

Åren 2008–2021 hade kommuner skyddat cirka 4 700 hektar och församlingar cirka 1 700 hektar med hjälp av METSO-programmet. Det finns cirka 250 objekt runt om i Finland. Kommunernas och församlingarnas objekt är i genomsnitt större än de privata skogsägarnas objekt, och därigenom har de effektiviserat genomförandet av programmet.

Åren 2010–2012 beviljade miljöministeriet finansieringsstöd till 52 kommuner och 8 församlingar för kartläggning av METSO-objekt i skogar som är i kommunernas och församlingarnas ägo. Vid inventeringarna upptäcktes över 10 000 hektar objekt som uppfyller kriterierna för METSO. Kommuner och församlingar har tryggat en stor del av de objekt som påträffades i kartläggningen genom beslut att ta hänsyn till deras naturvärden vid skogsplaneringen. En del av objekten ska skyddas som naturskyddsområden på ägarnas beslut.

Naturobjekt i ekonomi- och rekreationsskogar

Kommuner och församlingar kan främja målen för METSO även på eget initiativ genom att lämna objekt med värdefull skogsnatur utanför skogsbruksåtgärder eller genom att förbättra naturvärdena i ekonomi- och rekreationsskogar genom naturvård. Naturvård handlar om att iståndsätta livsmiljöer som är viktiga för mångfalden i naturen, till exempel genom att avlägsna granar från en lund, röja upp torra solstekta områden eller att återställa en myr eller bäck till naturligt tillstånd.

Kommunerna och skolornas närskogar

Det är viktigt också för barnen att äkta skogsnatur bevaras. Skogar som ligger i närheten av skolor och daghem är ofta i kommunens ägo. I Finlands naturskyddsförbunds METSO-projekt, som fokuserade på skolornas närskogar, producerade en handbok för skolskogar, Koulumetsäopas (på finska), som berättar hur man kan öka och utveckla användningen av den viktiga skogen i skolans eller daghemmets närhet. I handboken finns många tips för naturfostran för barn och unga.

NTM-centralerna står till din tjänst

Mer information om programmet, skyddsmetoderna och ersättningarna får du av den lokala NTM-centralens METSO-kontaktperson. NTM-centralens expert kan också komma till ett evenemang som kommunen eller församlingen ordnar för att berätta om de skyddsmetoder, urvalskriterier för objekt och ersättningar som programmet omfattar.