Hyppää sisältöön

Vuosikatsaus metsiensuojelun edistymiseen METSO-ohjelmassa

Julkaisuajankohta 9.6.2023 11.01
Uutinen
Maahan kaatuneen koivun runko, jolla kasvaa kääpää.
© Terhi Koskela

Metsänomistajat voivat tarjota arvokkaita luontokohteita suojeluun METSO-ohjelmassa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan korvaus. Ohjelman tavoitevuosi 2025 lähestyy. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kokoama tilannekatsaus kertoo, miten ohjelman toteutus etenee kohti asetettuja päämääriä.

METSO-tilannekatsaus 2022 kertoo myös ohjelmassa tärkeiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista. METSO-ohjelman hankkeet tuottavat monipuolisesti tietoa ja kehittävät käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi metsäluonnossamme.

METSO-ohjelmassa on tavoitteena vuoteen 2025 mennessä laajentaa suojelualueverkostoa 96 000 hehtaarilla ja toteuttaa ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita 82 000 hehtaarin alalla. Luonnonsuojelualueiden lisäämisen pinta-alatavoitteesta on saavutettu vuoden 2022 loppuun mennessä 93 prosenttia ja määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteesta 73 prosenttia.

Ympäristötuki kiinnostaa metsänomistajia

Ympäristötukisopimuksia tehtiin viime vuonna yhteensä noin 3 600 hehtaarin verran (noin 1 300 kappaletta). Luonnonhoitohankkeissa tehtiin luonnonhoitotöitä, kuten lehtojen hoitoa ja monimuotoisuutta edistäviä metsänpolttoja, 157 hehtaarin alalla. Metsänomistajilla on selkeästi kiinnostusta ympäristötukisopimuksia kohtaan ja kohteita tarjotaan runsaasti.  Vaikka erityisesti kuluvana vuonna 2023 Metsäkeskukselle osoitettu METSO-rahoituksen taso on noussut, edellyttäisi METSO-ohjelmalle asetettujen pinta-alatavoitteiden saavuttaminen   resurssien selkeää lisäämistä sekä metsäalan toimijoilta entistä vahvempaa panosta hakemusten valmisteluun jäljellä olevina ohjelman toteutusvuosina.

”Ympäristötukisopimuksiin kohdennettu rahoitus on tänä vuonna 2023 erittäin hyvällä tasolla. Kannustan metsien määräaikaisesta suojelusta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä metsäammattilaiseen hakemusvalmistelun käynnistämiseksi. Kemera-lain voimassaolon päättyminen vuoden lopussa edellyttää hakemusten jättämistä 1.10.2023 mennessä”, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. ”Olemme jatkaneet metsäalan toimijoiden aktivointia ja perehdytystä ympäristötukihakemusten valmisteluun, ja tämä on toivottavasti näkynyt myönteisesti maanomistajille tarjotuissa palveluissa koskien myös suojelusta saatavia tukia.”

Tänä vuonna ympäristötukisopimuksiin osoitettu rahoitus mahdollistaisi sopimusten tekemisen noin 6 000 hehtaarille, mutta haasteeksi voi nousta henkilöstöresurssin riittävyys sekä nykyisen kannustejärjestelmän päättymisestä aiheutuvat aikataulu.

Metsiensuojelua etelässä METSO-ohjelmalla ja pohjoisessa erillisrahoituksella 

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tekivät vuonna 2022 METSO-ohjelmassa sopimuksia yksityisistä suojelualueista ja määräaikaisista rauhoituksista sekä hankkivat alueita valtiolle suojelualueiksi yhteensä noin 4 700 hehtaaria. Noin kaksi kolmasosaa pysyvän suojelun kohteista toteutettiin perustamalla yksityinen suojelualue. Pinta-alaltaan eniten pysyvän suojelun päätöksiä METSO-ohjelmassa tehtiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, jossa suojeltiin ennätykselliset tuhat hehtaaria luontokohteita. 

Metsäkohteiden pysyvä suojelu painottuu METSO-ohjelmassa eteläisimpään Suomeen, koska muualla Suomessa pysyvän suojelun alueelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa tai jo saavutettu. Tämän lisäksi metsiä on suojeltu erillismäärärahalla kolmen pohjoisimman ELY-keskuksen alueella; suojeltu pinta-ala oli viime vuonna noin 3 200 hehtaaria. Erillismäärärahalla suojeltuja metsiä ei lasketa METSO-ohjelman tavoitteisiin. 

METSO-ohjelman pysyvän suojelun pinta-alatavoite tullaan saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä, jos suojelun rahoitus säilyy nykyisellä tasolla. ”Suojelukohteiden tarjonta on viime vuosina kasvanut monen ELY-keskuksen alueella suuremmaksi kuin mitä käytettävissä olevat määrärahat mahdollistavat niiden käsittelyä. Kuluvan vuoden METSO-määräraha on selvästi paria edellisvuotta pienempi, mikä venyttää käsittelyaikoja”, kertoo ympäristöneuvos Esa Pynnönen ympäristöministeriöstä.

Metsähallituksella tärkeä rooli ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttajana

Vuonna 2022 Metsähallituksen Luontopalvelut ennallisti ja toteutti luonnonhoitoa valtion suojelualueilla METSO-ohjelman toiminta-alueella yhteensä noin 10 800 hehtaarilla. Yksityisillä suojelualueilla kertaluontoisia kunnostustoimia tehtiin noin 680 hehtaarilla. Metsähallitus Metsätalous Oy teki valtion monikäyttömetsissä METSO-ohjelman toiminta-alueella vuonna 2022 luonnonhoidon toimenpiteitä yhteensä noin 4 600 hehtaarilla, minkä lisäksi poltettiin 18 säästöpuuryhmää. Luontopalveluiden ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n luonnonhoidon ja ennallistamisen toimet ovat myös osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Luonnonhoidon keinoja kehitettiin pölyttäjien tueksi

METSO-ohjelmaan kuuluvissa valtakunnallisissa luonnonhoidon kehittämishankkeissa TEKOPÖLY ja Pölymetsä tarkasteltiin metsien pölyttäjähyönteisiä ja sitä, miten talousmetsien luonnonhoidolla voidaan edistää pölyttäjäkantojemme elinvoimaisuutta. TEKOPÖLY-hankkeessa tuotettiin lisäksi tietoa millaisia tekopökkelöitä linnut ja sienet pystyvät parhaiten hyödyntämään. Molemmissa hankkeissa valmistui käytännönläheisiä materiaaleja metsäammattilaisten ja metsänomistajien käyttöön.

Metsien suojelu METSO-ohjelmassa jatkuu

Kuluvana vuonna ELY-keskukset ja Metsäkeskus jatkavat arvokkaiden luontokohteiden turvaamista. Tänä vuonna ympäristötukisopimuksiin osoitettu rahoitus mahdollistaisi sopimusten tekemisen noin 6 000 hehtaarille, mutta haasteeksi voi nousta henkilöstöresurssin riittävyys.  Luonnonhoitohankkeiden osalta tavoite on 250 hehtaaria ja pysyvään suojeluun on tavoitteena saada 3 700 hehtaaria. Metsien pysyvän suojelun edistämisen painopistealueilla eteläisimmissä ELY-keskuksissa METSOn toteutuksen pinta-alatavoite vuonna 2023 vaihtelee ELY-keskuksittain 400–550 hehtaarin välillä.  

Suojelusta tai luonnonhoidosta kiinnostunut metsänomistaja voi olla yhteydessä ELY-keskukseen tai Suomen metsäkeskukseen. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on myös mahdollista laittaa suojeluselvitys vireille tai tehdä palveluilmoitus toimijalle ympäristötukihakemuksen valmistelemiseksi.

METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja metsänomistajien halukkuuteen tarjota luonnoltaan arvokkaita metsiään suojeluun korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa, josta ei koidu metsänomistajalle kustannuksia.

Lisätietoja

Esa Pynnönen
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 386
[email protected]

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0294 324 750
[email protected]

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 190
[email protected]

Susanna Anttila
tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 067
[email protected]

Terhi Koskela
tutkija
Luonnonvarakeskus
p. 0295 325 146
[email protected]

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
[email protected]