Hyppää sisältöön

METSO-tilannekatsaus 2021: Hyvä METSO-vuosi, ympäristötukisopimuksia toteutettiin ennätysmäärä

Julkaisuajankohta 14.6.2022 10.00
Uutinen
Vanhaa kuusimetsää, maassa tiheä sammalkerros.
© Terhi Koskela

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laatiman vuosittaisen tilannekatsauksen mukaan METSO-ohjelma on edistynyt hyvin ja esimerkiksi ympäristötukisopimusten toteutusmäärä kasvoi edelleen vuonna 2021.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellaan arvokkaita luontokohteita maanomistajille vapaaehtoisin keinoin. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan monipuolisesti tietoa ja kehitetään käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edistämiseksi metsissä.

METSO-ohjelmassa on tavoitteena vuoteen 2025 mennessä laajentaa suojelualueverkostoa 96 000 hehtaarilla ja toteuttaa ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita 82 000 hehtaarin alalla. Luonnonsuojelualueiden lisäämisen pinta-alatavoitteesta on saavutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 88 prosenttia ja määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteesta 68 prosenttia.

Ympäristötuki kiinnostaa metsänomistajia

Ympäristötukisopimusten toteutusmäärä jatkoi kasvua ja viime vuonna Kemera-lain nojalla rahoitettiin yhteensä 4 419 hehtaaria (1 615 kappaletta) ympäristötukisopimuskohteita. Luonnonhoitohankkeiden toteutusta, kuten lehtojen hoitoa ja monimuotoisuutta edistäviä metsänpolttoja, tehtiin 125 hehtaarin alalla.

”Metsänomistajilla on paljon kiinnostusta turvata metsiensä luontoarvoja ympäristötuella. Nykyisillä resursseilla ei pystytä tähän kiinnostukseen täysin vastaamaan”, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

METSO-ohjelmalle asetettujen hehtaaritavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi Metsäkeskuksen käytössä olevan METSO-resurssien selkeää lisäämistä sekä toimijoiden entistä vahvempaa panosta hakemusten valmisteluun jäljellä oleville ohjelman toteutusvuosille.

ELY-keskukset saavuttavat pinta-alatavoitteen vuoteen 2025 mennessä

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY) METSO-kohteita suojeltiin vuonna 2021 eniten Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla, kussakin vähintään 700 hehtaaria. Kaikkiaan ELY-keskukset tekivät METSO-ohjelmassa sopimuksia yksityisistä suojelualueista ja määräaikaisista rauhoituksista sekä hankkivat alueita valtiolle suojelualueiksi yhteensä 5 095 hehtaaria. Käytetyin suojelukeino oli yksityisen suojelualueen perustaminen.

ELY-keskusten tekemää METSO-ohjelman toteutusta on painotettu eteläisimpään Suomeen, jossa suojelualueita on Pohjois-Suomea vähemmän. ELY-keskuksille asetettu pinta-alatavoite tullaan nykyisellä rahoitustasolla saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä, ja osassa ELY-keskuksia alueellinen tavoite on jo saavutettu.

Vuonna 2021 Metsähallituksen Luontopalvelut ennallisti ja toteutti luonnonhoitoa valtion suojelualueilla METSO-ohjelman toiminta-alueella yhteensä lähes 8 900 hehtaarilla. Yksityisillä suojelualueilla kertaluontoisia kunnostustoimia tehtiin 640 hehtaarilla. Metsähallitus Metsätalous Oy teki valtion monikäyttömetsissä METSO-ohjelman toiminta-alueella vuonna 2021 luonnonhoidon toimenpiteitä yhteensä noin 4 500 hehtaarilla, minkä lisäksi poltettiin viisi säästöpuuryhmää.

Kunnat ja seurakunnat suojelevat metsiään METSO-ohjelmassa

Kunnat ja seurakunnat ovat mukana METSO-ohjelman toteuttamisessa vapaaehtoisen osallistumisen pohjalta. Vuosina 2008–2021 kunnat ovat suojelleet metsiään METSO-ohjelmassa noin 4 700 hehtaaria ja seurakunnat 1 700 hehtaaria. METSO-ohjelmassa suojellut kuntien kohteet ovat pinta-alaltaan keskimäärin 31 hehtaaria ja seurakuntien keskimäärin 18 hehtaaria, ja ne ovat suurempia kuin METSO-ohjelmassa luonnonsuojelulailla suojellut kohteet keskimäärin.

Viime vuosina erityisesti eteläsuomalaiset kunnat ovat olleet aktiivisia tarjoamaan metsiensä luontokohteita suojeluun.

”Kuntien ja seurakuntien kohteet monipuolistavat suojeluverkostoamme. Osa kohteista on laajoja ja monilla on merkitystä virkistysalueina. Uskoisin, että monessa kunnassa konkreettiset teot luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kiinnostavat yhä enemmän”, toteaa erityisasiantuntija Esa Pynnönen ympäristöministeriöstä.

Metsien suojelu METSO-ohjelmassa jatkuu

Tänä vuonna METSO-ohjelmassa on tavoitteena suojella vähintään 4 000 hehtaaria pysyvästi, tehdä kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia 3 600 hehtaarille sekä luonnonhoitohankkeita 250 hehtaarille. Pysyvää suojelua tehdään eniten maan eteläosissa, mutta arvokkaita kohteita voidaan suojella koko maassa.

Suomen metsäkeskus ottaa yhteyttä kaikkiin metsänomistajiin, joiden ympäristötukisopimukset ovat erääntymässä. Metsänomistaja voi hakea ympäristötukea uudelle 10 vuoden sopimuskaudelle, mikäli kohteet täyttävät nykyiset rahoitusehdot ja maanomistajalla on halu jatkaa sopimusta. Metsänomistajilla on paljon kiinnostusta ympäristötukeen.

Suojelusta kiinnostunut metsänomistaja voi olla yhteydessä ELY-keskukseen tai Suomen metsäkeskukseen. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on myös mahdollista laittaa suojeluselvitys vireille tai tehdä palveluilmoitus toimijalle ympäristötukihakemuksen valmistelemiseksi.

Linkki METSO-tilannekatsaukseen 2021 (jukuri.luke.fi)

METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja metsänomistajien halukkuuteen tarjota luonnoltaan arvokkaita metsiään suojeluun korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa, josta ei koidu metsänomistajalle kustannuksia.

Lisätietoja:

Esa Pynnönen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 0295 250 386
[email protected]

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0294 324 750
[email protected]

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 190
[email protected]

Terhi Koskela
tutkija
Luonnonvarakeskus
p. 0295 325 146
[email protected]

Susanna Anttila
tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 067
[email protected]

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
[email protected]