Exempel på ersättningar till kommuner

Försäljning av område till staten i naturskyddssyfte

Objekt som lämpar sig för förvärv till staten är i första hand objekt som direkt gränsar till eller ligger i närheten av statens skyddsområden samt i andra hand objekt som med sitt område kompletterar det nuvarande nätverket av skyddsområden. Det finns i allmänhet inte anledning för staten att förvärva områden som ligger nära tätorter, används aktivt för närrekreation eller har en liten yta. På sådana områden är det möjligt att vid behov grunda ett privat naturskyddsområde.

Vid markförsäljning fastställs objektets värde med summavärdemetoden, där värdena på skogens olika egendomsdelar räknas samman, varefter en justering av totalvärdet görs på deras summavärde. Justeringens storlek varierar beroende på objekt och den påverkas bl.a. av områdets utvecklingsklassfördelning, avverkningsförhållanden, markgrund och läge. Som priser på trävaruslagen används tre års medelrotpriser. Nedan presenteras två exempel på markförsäljningar som kommuner gjort.

I Försäljning av område till staten i naturskyddssyfte i Nyland

Området på ca 16,5 ha ligger bredvid ett existerande naturskyddsområde och anges i generalplanen i huvudsak som frilufts- och strövområde (VR). I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet. Kommunen och NTM-centralen avtalade om markaffären för 150 000 euro.

 trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3)

161 967 €
markens värde ( ha x €/ha) 4 716 €
summa 166 683 €
justering av totalvärdet (-10 %) 16 683 €
Köpeskilling 150 000 €

II Försäljning av ett område till staten i naturskyddssyfte i Mellersta Finland

Objektet på ca 22,7 hektar ligger på en holme nära staden. I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd och lund som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. Ön anges i generalplanen som frilufts- och strövområde (VR) och har upptagits i landskapsplanen som naturskyddsområde (SL). NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet. Kommunen och NTM-centralen avtalade om markaffären för 130 000 euro.

trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3) 182 546 €
markens värde (ha x €/ha) 5 044 €
summa 187 590 €
 justering av totalvärdet  (- 30 %) 57 590 €
Köpeskilling 130 000 €

Grundande av privat naturskyddsområde

En kommun kan få en delvis ersättning för de ekonomiska förluster som grundandet av ett privat naturskyddsområde medför. Den fridlysningsersättning som betalas för skyddet baseras i allmänhet på trädbeståndets värde. Markens värde fastställs inte eftersom området förblir i kommunens ägo. Då fridlysningsersättningen fastställs, görs avdrag för justeringen av totalvärdet från trädbeståndets värde, vilket ger områdets gängse skogsbruksvärde. Den delvisa ersättningen är 0–50 procent av det gängse skogsbruksvärdet. Den delvisa ersättningens belopp påverkas bl.a. av områdets användningsändamål (skogsbruk, rekreation e.d.) och de begränsningar i behandlingen av skogarna som föreskrivs i planbestämmelserna. Nedan presenteras tre exempel på fridlysningsersättningar för privata naturskyddsområden på tre kommuners marker.

 I Grundande av privat naturskyddsområde i Södra Savolax

Området på ca 7,4 hektar ligger bredvid en skyddad fastighet som är i statens ägo. I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet.

trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3) 98 951 €
 justering av totalvärdet (-16 %) 15 832 €
 justering av totalvärdet  83 119 €
Osittaiskorvaus 50 % metsätalousarvosta  41 500 €

Den delvisa ersättningen har uppskattats till 50 procent av områdets skogsbruksvärde. I generalplanen anges objektet som jord- och skogsbruksdominerat område (M), och kommunen har använt det för normalt skogsbruk. Församlingen och NTM-centralen avtalade om områdets skyddsföreskrifter och om en fridlysningsersättning om 41 500 euro. På området grundas ett privat naturskyddsområde.

II Grundande av privat naturskyddsområde i Mellersta Finland

Objektet på ca 27 hektar ligger vid en tätort. I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd, kärrskog och skogbevuxna berg som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet.

trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3) 285 771 €
justering av totalvärdet (-17%) 48 581 €
skogsbruksvärde 237 190 €
Delvis ersättning 30 procent av skogsbruksvärdet 71 200 €

Den delvisa ersättningen har uppskattats till 30 procent av områdets skogsbruksvärde. I generalplanen anges objektet i huvudsak som parkområde (VP) som har betydande värde som närrekreationsområde och där behandlingen av skogen därför är relativt ringa. Kommunen och NTM-centralen avtalade om områdets skyddsföreskrifter och om en fridlysningsersättning om 71 200 euro. På området grundas ett privat naturskyddsområde.

III Grundande av privat naturskyddsområde i Birkaland

Objektet på ca 20,7 hektar ligger vid en tätort och är ett område som planerats för rekreationsanvändning. I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd, kärrskog och lund som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. Kommunen vill grunda ett privat naturskyddsområde i området och betraktar inte ersättningen som en förutsättning för fridlysningen. Kommunen och NTM-centralen avtalade om områdets skyddsföreskrifter och om grundandet av ett skyddsområde utan ersättning. Områdets fridlysningsföreskrifter förbjuder bl.a. skogsavverkning.

Intresserad?

Ta kontakt med METSO-kontaktpersonen vid din egen NTM-central eller fyll i kontaktblanketten så tar METSO-ansvarspersonen kontakt med dig.