Hur METSO framskrider – miljöstöds- och naturvårdsobjekt

© Kimmo Syrjänen

Målet i METSO-programmet är att på 82 000 hektar säkra mångfalden i skogarna genom miljöstöd och naturvårdsprojekt. Målet ska vara uppnått senast 2025.

Mellan 2008 och 2023 finansierades miljöstödsobjekt på totalt 59 629 hektar genom lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Under samma tidsperiod genomfördes i naturvårdsprojekt naturvårdsarbete på 5 426 hektar. 

Den årliga variationen i anslag inom METSO-programmet har inverkat på finansieringen och beredningen av miljöstödsobjekt och på planeringen av naturvårdsprojekt. Under de senaste åren har anslagen höjts, men det behövs mer personresurser för beredningen av ansökningar. Alla aktörer inom skogssektorn utbildas i och uppmuntras att bereda ansökningar om miljöstöd. I samband med beredning av ansökningar om miljöstöd kan aktörerna planera och genomföra naturvårdsarbete och få ersättning även för detta, det vill säga inte bara för beredningsarbetet.

Finlands skogscentral har ett avtal med NTM-centralerna om förmedling av METSO-objekt, och inom ramen för detta förmedlade skogscentralen på begäran av skogsägare mellan 2008 och 2022 totalt cirka 11 700 hektar i syfte att inrätta permanenta skyddsområden.

METSO-programmets miljöstödsområden och arealer där naturvård genomförts i hektar 2008–2023.

Areal som omfattas av miljöstödsavtal inom skogsbruket efter livsmiljö i hektar 2008–2022

Livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen 2008–2022 (ha)
Småvatten 12 378
Torvmarksmiljöer 2 932
Bördiga mindre lundområden 3 049
Skogsholmar med fastmarksskog 1 373
Klyftor och raviner 57
Stup med skogsbestånd 659
Livsmiljöer med låg avkastning 12 389
Totalt 32 837
METSO-livsmiljöer  
Lundar 1 179
Moskogar som är viktiga för den
biologiska mångfalden
9 526
Torvmarker som är viktiga
för den biologiska mångfalden
4 292
Skogar kring vattendrag 3 248
Lövsumpskogar och svämskogar 308
Skogbevuxna berg, stup och blockfält 2 244
Livsmiljöer med skogar
på kalkberg och ultrabasisk mark
5
Solexponerade åsmiljöer 45
Trädbevuxna vårdbiotoper 54
Mångfaldsobjekt vid landhöjningskusten 782
Totalt 21 683
Miljöstödsavtal totalt 54 520

Arealer påverkade av naturvårdsarbeten i METSO-livsmiljöer som fredats 2008–2023 i hektar

Livsmiljöer där naturvård genomförts Genomförandearbeten 2008–2023 (ha)
Skötsel och iståndsättning av lundar 354
Iståndsättning av småvatten 1 363
Iståndsättning av myrar 1 406
Skötsel av solexponerade miljöer 67
Skötsel av andra livsmiljöer* 2 236
Totalt 5 426

* bl.a. hyggesbränning som främjar mångfald