Hur METSO framskrider – miljöstöds- och naturvårdsobjekt

© Kimmo Syrjänen

Målet i METSO-programmet är att på 82 000 hektar säkra mångfalden i skogarna genom miljöstöd och naturvårdsprojekt. Målet ska vara uppnått senast 2025.

Mellan 2008 och 2021 finansierades miljöstödsobjekt på totalt 50 922 hektar genom lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Under samma tidsperiod genomfördes i naturvårdsprojekt naturvårdsarbete på 5 108 hektar. 

Den årliga variationen i anslag inom METSO-programmet har inverkat på finansieringen och beredningen av miljöstödsobjekt och på planeringen av naturvårdsprojekt. Under de senaste åren har anslagen höjts, men det behövs mer personresurser för beredningen av ansökningar. Alla aktörer inom skogssektorn utbildas i och uppmuntras att bereda ansökningar om miljöstöd. I samband med beredning av ansökningar om miljöstöd kan aktörerna planera och genomföra naturvårdsarbete och få ersättning även för detta, det vill säga inte bara för beredningsarbetet.

Finlands skogscentral har ett avtal med NTM-centralerna om förmedling av METSO-objekt, och inom ramen för detta förmedlade skogscentralen på begäran av skogsägare mellan 2008 och 2021 totalt nästan 11 300 hektar i syfte att inrätta permanenta skyddsområden.

METSO-programmets miljöstödsområden, arealer där naturvård planerats och genomförts i hektar 2008–2021.

Areal som omfattas av miljöstödsavtal inom skogsbruket efter livsmiljö i hektar 2008–2021

Livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen 2008–2021 (ha)
Småvatten 11 707
Torvmarksmiljöer 2 725
Bördiga mindre lundområden 2 749
Skogsholmar med fastmarksskog 1 300
Klyftor och raviner 51
Stup med skogsbestånd 582
Livsmiljöer med låg avkastning 12 354
Totalt 31 486
METSO-livsmiljöer  
Lundar 1 042
Moskogar som är viktiga för den
biologiska mångfalden
8 420
Torvmarker som är viktiga
för den biologiska mångfalden
3 948
Skogar kring vattendrag 2 796
Lövsumpskogar och svämskogar 295
Skogbevuxna berg, stup och blockfält 2 069
Livsmiljöer med skogar
på kalkberg och ultrabasisk mark
5
Solexponerade åsmiljöer 45
Trädbevuxna vårdbiotoper 52
Mångfaldsobjekt vid landhöjningskusten 782
Totalt 19 454
Miljöstödsavtal totalt 50 922

Arealer påverkade av naturvårdsarbeten i METSO-livsmiljöer som fredats 2008–2021 i hektar

Livsmiljöer där naturvård genomförts Genomförandearbeten 2008–2021 (ha)
Skötsel och iståndsättning av lundar 286
Iståndsättning av småvatten 1 361
Iståndsättning av myrar 1 361
Skötsel av solexponerade miljöer 67
Skötsel av andra livsmiljöer* 2 033
Totalt 5 108

* bl.a. hyggesbränning som främjar mångfald