Hur METSO framskrider på statens marker

Arbete för att leda vatten från ett dike till sin ursprungliga bädd på en uttorkad myr utförs med grävmaskin. © Reijo Hokkanen

Forststyrelsen har en viktig roll i genomförandet av METSO. Forstyrelsens Naturtjänster och Metsähallitus Metsätalous Oy arbetar på många olika sätt för att målen i METSO-programmet ska uppnås, i både naturskyddsområden och ekonomiskogar.

Naturtjänster genomför METSO-programmet i både statligt ägda och privatägda naturskyddsområden. I genomförandet av METSO-programmet ingår iståndsättning av livsmiljöer och naturvård i naturskyddsområden samt olika inventeringar av arter och livsmiljöer. Till iståndsättningsåtgärderna hör till exempel dämning av diken i myrar och iståndsättande hyggesbränning. Under METSO-programmets genomförandeperiod hade det före utgången av 2020 genomförts iståndsättning och naturvård i naturskyddsområden på över 29 000 hektar. Under samma period hade livsmiljöinventeringar utförts på över 201 000 hektar. Artinventeringar hade gjorts på över 25 000 hektar och linjetaxeringar av fåglar på cirka 3 400 kilometer.

Metsähallitus Metsätalous Oy genomför METSO-programmet genom att utföra naturvård i statens ekonomiskogar, till exempel genom att göra plock- och luckhuggning, iståndsätta myrar och bränna grupper av naturvårdsträd. År 2020 genomfördes dessa åtgärder i hela landet på nästan 8 000 hektar.

Närmare information om genomförandet av METSO-programmet på statens marker finns på Forststyrelsens METSO-sidor och i de årliga lägesrapporterna om METSO-programmet.

METSO har skyddat statliga skogar som använts för ekonomibruk

Skogar som staten använt för ekonomibruk har också överförts till permanent skydd genom METSO-programmet. År 2009 utökade Forststyrelsen nätverket av skyddsområden med cirka 10 000 hektar. År 2014 inrättades nya skyddsobjekt på 14 784 hektar, av vilka 13 000 hektar ingår i METSO-programmets mål om att utveckla nätverket av skyddsområden på 96 000 hektar.
Besluten om skydd av statens marker grundar sig på statsrådets METSO-principbeslut. I Finland har Forststyrelsen varit föregångare när det gäller att vid val av skyddsobjekt använda Zonation, en programvara för beslutsanalys som utvecklats vid Helsingfors universitet.

På andra webbplatsen

Restaurering och naturvård vid Forststyrelsen (metsa.fi)