Ersättningskalkyl över miljöstödet

I detta fiktiva exempel äger skogsägaren en skogsfastighet på 20 hektar i Mellersta Finland. Dess omedelbart avverkningsbara virkesmängd är 2 000 m3. I fastigheten finns en särskilt viktig livsmiljö, ett område som omger en bäck i naturligt tillstånd. Områdets areal är 1,2 ha. Den avverkningsbara virkesmängden i livsmiljön är 250 m3. I kalkylexemplet används 30,70 euro som virkets medelrotpris. (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av vissa stöd inom incitamentsystemet för skogsbruket, trädde i kraft den 1 januari 2024)

Trädbeståndets avverkningsvärde

2 000 x 42,36 €

84 720 €

Objektets avverkningsvärde

250 x 42,36 €

10 590 €

Ringa skada, 4 % (max. 3000 €)

84 720 x 0,04

3 388 €

Ersättning för avverkningsvärde

10 590 € - 3 000 €

7 590 €

Grundersättning (1,2 ha)

1,2 x (2 x 42,36 €)

101,66 €

Miljöstöd 10 år

(7 590 € + 101,66 €) / 30 x 10

2 563,89 €

Miljöstödet för 10 år är sammanlagt 2 563,89 euro.

Miljöstödet består av grundersättning, ersättning för avverkningsvärdet och annan ersättning. Grundersättningen är tvåfaldig det kalkylmässiga medelrotpriset multiplicerat med arealen.

Ersättningen för avverkningsvärdet är den del av avverkningsvärdet för stödobjektets trädbestånd som överskrider ringa skada. Vid fastställandet av avverkningsvärdet används ett landskapsbaserat medelvärde för de faktiska medelrotpriserna under tre föregående kalenderår. Statsrådet fastställer de landskapsvisa medelrotpriserna genom förordning.

Incitamentersättning kan betalas för objekt med stort inslag av död ved. På en figur som omfattas av incitamentersättningen ska volymen död ved vara minst 20 kubikmeter per hektar och minst 10 kubikmeter.

Annan ersättning kan betalas bland annat för beredning av ansökan om miljöstöd, för planering av vården av ett livsmiljöobjekt samt till utomstående aktörer för utförande av vårdåtgärder.

Miljöstödet utgör för skogsägaren skattepliktig kapitalinkomst från skogsbruk.

De objekt som omfattas av miljöstödsavtal är i regel små till arealen och kan finnas på flera olika platser på en fastighet. Avtalsobjekten är ofta sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i 10 § i skogslagen, men också andra livsmiljöer som avses i METSO-handlingsplanen kan ingå i avtalet.