Ersättningskalkyl över miljöstödet

I detta fiktiva exempel äger skogsägaren en skogsfastighet på 20 hektar. Dess omedelbart avverkningsbara virkesmängd är 2 000 m3. I fastigheten finns en särskilt viktig livsmiljö, ett område som omger en bäck i naturligt tillstånd. Områdets areal är 1,2 ha. Den avverkningsbara virkesmängden i livsmiljön är 250 m3. I kalkylexemplet används 30,70 euro som virkets medelrotpris.

Trädbeståndets avverkningsvärde 2 000 x 30,70 € 61 400 €
Objektets avverkningsvärde 250 x 30,70 € 7 675 €
Ringa skada, 4 % 61 400 € x 0,04 2 456 €
Ersättning för avverkningsvärde 7 675 € - 2 456 € 5 219 €

Grundersättning (1,2 ha)

1,2 x (2 x 30,70 €) 73,68 €
Miljöstöd 10 år (5 219 € + 73,68 €) / 30 x 10 1 764,23 €

Miljöstödet för 10 år är sammanlagt 1 764,23 euro.

Miljöstödet består av grundersättning, ersättning för avverkningsvärdet och annan ersättning. Grundersättningen är tvåfaldig det kalkylmässiga medelrotpriset multiplicerat med arealen.

Ersättningen för avverkningsvärdet är den del av avverkningsvärdet för stödobjektets trädbestånd som överskrider ringa skada. Vid fastställandet av avverkningsvärdet används ett landskapsbaserat medelvärde för de faktiska medelrotpriserna under tre föregående kalenderår. Statsrådet fastställer de landskapsvisa medelrotpriserna genom förordning.

Annan ersättning kan betalas bland annat för beredning av ansökan om miljöstöd, för planering av vården av ett livsmiljöobjekt samt till utomstående aktörer för utförande av vårdåtgärder.

Miljöstödet utgör för skogsägaren skattepliktig kapitalinkomst från skogsbruk.

De objekt som omfattas av miljöstödsavtal är i regel små till arealen och kan finnas på flera olika platser på en fastighet. Avtalsobjekten är ofta sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i 10 § i skogslagen, men också andra livsmiljöer som avses i METSO-handlingsplanen kan ingå i avtalet.