Beräkning för permanent skydd och tidsbegränsad fridlysning på 20 år

Skogen i detta exempel är en sådan moskog med stort inslag av död ved som avses i urvalskriterierna, och dess trädbestånd uppgår till i genomsnitt 250 m3/ha och består av blandade trädslag. Trädbeståndet är cirka 80-årigt och skogsarealen 5 hektar.

Mängden virke (m3) och virkets bruttovärde

Virkesslag Mängden virke m3 Pris €/m3 Sammanlagt €
Talltimmer 260 60 15 600
Grantimmer 300 63 18 900
Björktimmer 185 43 7 955
Tallmassaved 115 18 2 070
Granmassaved 75 21 1 575
Björkmassaved 190 18 3 420
Annan massaved 125 10 1 250
Sammanlagt 1 250   50 770

För METSO-objekt bestäms värdet på virket som ett medelvärde för en längre period, i detta exempel för tre år, med vilket de för virkesmarknaden typiska fluktuationerna i rotpriserna jämnas ut.

Du får alltid ett objektspecifikt skyddsanbud från NTM-centralen. De beräkningar som presenteras här är endast exempel. NTM-centralerna använder Naturresursinstitutets statistikdatabas i fråga om virkespriserna. Virkespriserna varierar regionalt och med viss fördröjning i enlighet med förändringarna i marknadspriserna. Virkesmängden utreds separat för varje objekt. Beräkningen gjordes 2022.

Ett permanent skydd, det vill säga försäljning av marken till staten eller inrättande av ett privat skyddsområde, ger markägaren en klart större ersättning för objektet i exemplet än vad ett tidsbegränsat skydd ger. De ersättningar som betalas för skyddet är skattefria för markägaren.

I Försäljning av området till staten för naturskyddsändamål: 43 000 euro

Objektet ligger intill ett skyddsområde som redan ägs av staten och markägaren beslutar att sälja objektet till staten för naturskyddsändamål. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beräknar ett pris för objektet utifrån områdets skogsbruksvärde:

Virkets bruttovärde 50 770 €
Värdet på marken 5 ha x 400 €/ha 2 000 €
Korrigering av totalvärdet - 20 % -10 554 €
Objektets kalkylmässiga köpeskilling 42 216 €

Markägaren och NTM-centralen avtalar om köp av marken för till exempel 43 000 euro.

Objektets värde bestäms genom den så kallade summavärdemetoden där värdet på skogens olika egendomsdelar, till exempel virket och marken, räknas samman varefter det görs en så kallad korrigering av totalvärdet. Genom korrigeringen av totalvärdet avdras bland annat beskattningens och skogsbruksutgifternas andel. Storleken på korrigeringskoefficienten varierar för objekten, men är ofta 15–30 procent. Koefficientens storlek påverkas av objektets skogsbruksvärden, bland annat avverkningsmöjligheterna, drivningsförhållandena och områdets läge. Korrigeringskoefficienten bestäms alltid från fall till fall.

II Inrättande av ett privat naturskyddsområde: 40 600 euro

Om markägaren fortfarande själv vill äga området och mot ersättning skydda det, är alternativet att inrätta ett privat naturskyddsområde. Ersättningen blir då som följer:

Virkets bruttovärde 50 770 €
Korrigering av totalvärdet -10 154 €
Ersättning för objektet 40 616 €

Ersättningen för fridlysningen är till exempel 40 600 euro. Skillnaden jämfört med det första alternativet är att äganderätten till marken består. När ett privat naturskyddsområde inrättas, betalas ingen ersättning för priset på marken. Enligt fridlysningsbestämmelserna är det bland annat förbjudet att vidta skogsbruksåtgärder i trädbeståndet.

III Fridlysning av området för en tid på 20 år: 15 000 euro

Markägaren kan ingå ett tidsbegränsat avtal om skydd av objektet för 20 år. Ersättningen bestäms med hjälp av programmet SuojeluMotti, som utvecklats av Naturresursinstitutet. Programmet beräknar de ekonomiska förlusterna till följd av skyddet jämfört med det skogsekonomiskt mest fördelaktiga alternativet att sköta skogen, vilket för METSO-objekt ofta är förnyelseavverkning.

Det är fråga om ersättning bland annat för att trädbeståndets tillväxt är långsammare än den optimala tillväxten och för att kapital binds i och med att slutavverkningen fördröjs. Storleken på den tidsbegränsade finansiella ersättningen beror på objektets särdrag och den kan till följd av dem variera rätt så mycket mellan olika områden.

Ersättningen för ett tidsbegränsat skydd på 20 år av objektet i exemplet är 15 000 euro enligt programmet SuojeluMotti.