Hyppää sisältöön

Kokemuksia luonnonhoidon alueellisesta suunnittelusta ja maanomistajien osallistamisesta

Julkaisuajankohta 22.6.2023 11.33
Uutinen
Hyyppäränharjun Herakkaanlähteellä. © Janne Tolonen

Kaksi METSO-yhteistoimintaverkostohanketta on kehittänyt alueellisen luonnonhoidon suunnittelun toimintamalleja. Viime vuoden lopulla päättyneet hankkeet edistivät tahoillaan metsänomistajien aktivoimista luonnonhoitoon ja tuottivat toimintamallit monimuotoisuuden turvaamista edistävään luonnonhoidon suunnitteluun.

Hankkeiden tuloksia arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatimassa vuosittaisessa verkostohankkeiden seurantaraportissa.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellaan arvokkaita luontokohteita maanomistajille vapaaehtoisin keinoin. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan monipuolisesti tietoa ja kehitetään käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edistämiseksi metsissä. Yhteistoimintaverkostot on yksi METSO-ohjelman toimenpiteistä. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoissa sovitetaan yhteen metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä. Verkostot perustuvat metsänomistajien, METSO-ohjelman eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Luonnonhoidon alueellista suunnittelua yhteistyössä hankealueiden maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa

Vuosina 2020–2022 toimi kaksi yhteistoimintaverkostohanketta, joissa kehitettiin aluetason luonnonhoidon suunnittelua: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto sekä Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa. Hankkeet lisäsivät toiminta-alueillaan paikallista yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa. Hankkeiden tuloksena syntyi kaksi näkökulmiltaan ja painotuksiltaan hieman erilaista toimintamallia tukemaan luonnonhoidon alueellista suunnittelua.

Molempien hankkeiden vahvuuksia olivat toimiva alueellinen yhteistyöverkosto ja aktiivinen viestintä. Hankkeet ja niissä muotoutuneet toimintamallit lisäsivät paikallista yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta maanomistajien aktivoiminen ja osallistaminen alueelliseen luonnonhoidon suunnitteluun koettiin myös haastavaksi.

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa

Suomen metsäkeskuksen vetämässä OsuMa-hankkeessa kehitettiin alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia, jossa hyödynnetään olemassa olevaa paikkatietoa ja otetaan huomioon metsänomistajien tavoitteet ja paikallistuntemus. Hankkeen kohdealueet sijaitsivat Kuhmoisissa, Mäntyharjulla ja Asikkalassa. Kohdealueet olivat tavallisia talousmetsiä, mutta jokainen oli luonnonpiirteiltään ja -arvoiltaan omanlaisensa.

OsuMa-hankkeessa testattiin metsänomistajille suunnattua karttakyselyä tunnistamaan potentiaalisia METSO-ohjelmaan soveltuvia luontokohteita ja kunnostuskohteita sekä muita talousmetsien luonnonhoidon keinoin turvattavia kohteita. 

Hankkeen verkkosivut: Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa 

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

Valonian vetämän Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkoston tehtiin Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma sekä kehitettiin vuorovaikutteista toimintamallia luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun. Luonnoltaan arvokas Hyyppäränharju sijaitsee Salon ja Someron kuntien alueella. Hankkeen totetuksessa olivat mukana myös Metsäkeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus Metsätalous Oy ja Tapio Oy. 

Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkostossa toimintamallin ydin oli eri toimijoiden ja maanomistajaryhmien yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen tavoitteellisen luonnonhoidon, ennallistamisen ja suojelun lisäämiseksi luonnoltaan arvokkaalla alueella. Hanke aktivoi mukaan paikallisia metsänomistajia, alueen kuntia ja seurakuntia, metsätaloustoimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä.

Hankkeen verkkosivut: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto 

Linkki seurantaraporttiin: METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2022 

Lisätietoja

OsuMa -hanke:

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0294 324 750
[email protected]

Tiina Lintuharju
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 464 8908
[email protected]

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto:

Janne Tolonen
vesiasiantuntija
Valonia
p. 050 518 7755
[email protected]

Katariina Yli-Heikkilä
ympäristöasiantuntija
Valonia
p. 040 552 2369
[email protected]

METSO-hankkeet:

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
[email protected]

Susanna Anttila
tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 067
[email protected]