Hyppää sisältöön

Suojelua, luonnonhoitoa, viestintää, tutkimusta ja kehittämishankkeita — METSOn vuosikatsaus 2019

Julkaisuajankohta 23.6.2020 11.30
Uutinen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kokoamassa METSO-ohjelman tilannekatsauksessa esitellään METSO-ohjelman viime vuoden toimintaa ja etenemistä. Vuoden 2019 lopussa METSO-ohjelman pinta-alatavoitteista oli luonnonsuojelualueiden osalta saavutettu 77 % ja ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden osalta 58 %. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti. METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja metsänomistajien halukkuuteen tarjota luonnoltaan arvokkaita metsiään suojeluun.

METSO-ohjelman suojelutavoitteet ollaan jo saavuttamassa osassa maata. ”METSO-ohjelman kiinnostavuus maanomistajien keskuudessa on säilynyt hyvänä”, kertoo ylitarkastaja Esa Pynnönen ympäristöministeriöstä. ”Ohjelman painopiste siirtyy ohjelmakauden loppupuolella kohti Etelä-Suomea. Kohdetarjontaa toivottaisiin erityisesti eteläisimpien ELY-keskusten alueella, mutta huippukohteita mahtuu mukaan pohjoisempaakin.” Eteläisimmässä Suomessa myös metsien suojelun puutteet ovat suurimmat.

Ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden rahoitusta tulisi nostaa selkeästi nykytasosta ohjelman loppuajaksi, jotta tavoitteeseen päästäisiin. ”Ympäristötuen ja luonnonhoidon varoihin on saatu viime vuosina korotusta, mutta ei riittävästi”, toteaa johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. ”Ympäristötuen korvaustaso on noussut rahoituksen ohjautuessa puustoisiin kohteisiin ja laskennassa käytettävät keskikantohinnat ovat nousseet. Metsäalan toimijat ovat hienosti aktivoituneet hakemusvalmistelussa, joten myös valmistelukorvauksiin tarvitaan enemmän varoja.”

Viestintä on tärkeä keino metsänomistajien kiinnostuksen herättämisessä

Katsauksessa kerrotaan paikallisesti toimivista viestintähankkeista, joissa on mm. otettu yhteyttä luontoarvoiltaan hyvien metsäkohteiden omistajiin ja kerrottu METSO-ohjelman tarjoamista vaihtoehdoista. METSOn erilaisista mahdollisuuksista kertominen on tärkeä osa myös metsäalan toimijoiden asiakastyötä. Metsänomistajia kiinnostavaa perustietoa ohjelman toteutuskeinoista ja korvauksista on esillä Metsonpolku.fi-sivustolla.

METSOssa on monipuolista hanketoimintaa

METSO-ohjelmassa erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat lisänneet keinoja ja osaamista metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen. Yksi hyvä esimerkki on viime vuoden lopulla päättynyt yhteistoimintaverkostohanke ”Kuusamon luontohelmet tutuksi”, jossa valmisteltiin luontomatkailuun sopivia reittejä yksityismetsiin. Luonnonhoidon kehittämishankkeessa ”Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla” edistetään lehtojen luontoarvojen säilymistä ja tuotettiin käytännönläheinen opas ”Ohjeita lehtojen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen”. METSO-ohjelman puitteissa on viime vuonna saatu uutta tietoa myös mm. erilaisten suojavyöhykkeiden vaikutuksista purojen ominaispiirteiden säilymiseen metsälain edellyttämällä tavalla sekä METSO-ohjelmassa suojeltujen metsien puustorakenteesta verrattuna kaupunkimetsiin.

Lisätietoja:

Esa Pynnönen
ylitarkastaja
ympäristöministeriö
p. 0295 250 386
[email protected]

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 029 432 4750
[email protected]

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 029 516 2190
[email protected]

Terhi Koskela
tutkija
Luonnonvarakeskus
p. 0295 325 146
[email protected]

Susanna Anttila
tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 067
[email protected]

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
[email protected]