Projekt och publikationer

© Janne Tolonen

Målet för METSO-programmets forsknings- och utvecklingsprojekt är att förbättra våra möjligheter att trygga och stärka skogarnas mångfald. Inom projekten uppstår forskningsresultat som kan tillämpas i praktiken, och man utvecklar och pilottestar metoder för naturvård och verksamhetsmodeller som effektiviserar tryggandet av mångfalden.

I METSO-programmet finns tre olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt.

METSO-forskning

Forskning är en viktig del av METSO-programmet. Vi behöver forskningsresultat för att vi ska kunna försäkra oss om att de praktiska åtgärderna är effektiva. I METSO-programmet produceras både ekologisk och samhällsvetenskaplig forskningsinformation.

Riksomfattande utvecklingsprojekt för naturvård

I de riksomfattande utvecklingsprojekten för naturvård utvecklas nya metoder och verksamhetssätt för naturvård av skogbeväxta livsmiljöer och skapas viktig information och material för att effektivisera naturvården. Inom projekten utförs även praktiskt arbete: ekonomiskogarnas naturvärden förbättras med hjälp av naturvård och restaurering.

Samarbetsnätverk

Visste du att skogsägare och skogsproffs kan delta i METSO-projekten även inom ramen för samarbetsnätverk? Samarbetsnätverken verkar i allmänhet inom ett visst område eller en viss region, och flera aktörer samarbetar för att testa, utveckla och effektivisera sätten att trygga skogsnaturen. I projekten går man på djupet med problemen och söker lösningar tillsammans.

Resultaten tillgängliga för alla

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet finansierar METSOs forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten resulterar till exempel i handböcker, vetenskapliga publikationer och broschyrer. Projekten ordnar utbildning och sprider information om skogarnas mångfald och hur den ska tryggas för skogsägarna, skogsproffsen och den bredare allmänheten. Du kan läsa om projektens resultat på dessa sidor. Färska resultat från METSO-projekten finns även under fliken Aktuellt på sidan Metsonpolku.

På andra webbplatsen

Finlands miljöcentral och METSO (Finlands miljöcentral, syke.fi, på finska)

Naturresursinstitutets METSO-forskning och uppföljning (Luonnonvarakeskus, luke.fi)