Lämpar sig din skog för skydd?

© Mikael Ahlfors

Gå igenom följande fyra frågor:

1. Finns det rikligt med död ved eller lågor i skogen?

Om det finns torrakor eller lågor i din skog har detta stor betydelse för den biologiska mångfalden. Många utrotningshotade arter är beroende av död ved.

2. Har det utförts avverkningar i skogen nyligen?

Om det är länge sedan en avverkning utfördes, finns det träd av olika ålder och storlek i skogen, vilket är bra för mångfalden.

3. Är marken bördig eller försumpad?

Man vill få med lundar och trädbevuxna torvmarker, såsom skogskärr och tallmyrar, i METSO-handlingsplanen.

4. Finns det gamla eller grova barr- och lövträd med håligheter i din skog? 

Alla gamla och grova träd med håligheter är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. Särskilt värdefulla är skogar där det växer stora aspar. På en enskild stor asp kan det leva hundratals arter.

Om du svarade ja på en eller flera frågor, kan din skog lämpa sig för METSO.

Fyll i kontaktblanketten nedan. METSO-kontaktpersonen kontaktar dig.

METSOs livsmiljöer

Det finns även närmare kriterier för METSO-programmets objekt, så kallade urvalsgrunder för METSO-programmet. 

Urvalsgrunderna för METSO-programmet består av allmänna urvalsgrunder och livsmiljöspecifika urvalsgrunder. 

  • De allmänna urvalsgrunderna är strukturdrag som är viktiga för mångfalden, såsom en riklig förekomst av rötträd, förekomster av hotade arter, objektets läge och storlek samt brand- och övriga skadeområden. 
  • De livsmiljöspecifika urvalsgrunderna omfattar tio olika livsmiljöer. De skogsområden där det finns flera olika livsmiljöer är särskilt eftertraktade inom METSO-programmet.

Förutom de livsmiljöer som ingår i urvalsgrunderna kan man med hjälp av METSO-programmet skydda även sådana livsmiljöer som skyddas av lagar och andra värdefulla livsmiljöer. 

För varje livsmiljö som har urvalsgrunder i METSO-programmet finns egna kriterier som grundar sig på livsmiljöns ekologiska karaktär såsom trädbeståndets ålder och naturtillstånd, en riklig förekomst av död ved och rötträd och vattenhushållningens naturtillstånd. Skyddsobjekt som lämpar sig för METSO-programmet skiljer sig ofta från omgivande ekonomiskog bland annat genom att de rätt länge har lämnats utan skogsbruksåtgärder eller genom att artbeståndet i dem avviker från vanliga skogsarter. Beroende på skyddsmetoden, den organisation som finansierar skyddet, livsmiljön och objektets läge kan det skyddade objektets areal variera från cirka en hektar till större helheter på upp till flera tio hektar. Till exempel ett läge i närheten av ett befintligt skyddsområde och vissa livsmiljöer (såsom lundar, skogar av ädelträd, källområden) kan höja skyddsvärdet för ett litet objekt.

Livsmiljöernas lämplighet för METSO-programmet kan i viss grad variera i olika delar av landet, men genom att fylla i METSO-kontaktblanketten till NTM-centralen eller kontakta METSO-kontaktpersonerna får du en expertbedömning av ditt objekts lämplighet för METSO-programmet. Samtidigt får du närmare information om olika skyddsmetoder och livsmiljöspecifika finansieringsmöjligheter i anslutning till dem. Även andra skogsproffs kan bedöma objektets lämplighet för METSO-programmet och vid behov hjälpa skogsägaren att bedöma objektets lämplighet och bjuda ut det för METSO-programmet.

Läs också broschyren om METSO-livsmiljöer Lämpliga objekt för METSO-handlingsplanen (broschyr, pdf)

Närmare information om urvalskriterierna för METSO-programmet fås i handboken för bedömning av METSO-objekt Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen. METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025 (pdf, på finska).