Torvmarker som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden

© Kimmo Syrjänen

METSO-handlingsplanen främjar frivilligt myrskydd. Lämpliga objekt för METSO är olika typer av trädbevuxna torvmarker (såsom kärr och myrar), torvmarkers randskogar och områden med öppna torvmarker. Trädbevuxna torvmarker lämpar sig för METSO också som enskilda objekt. Av de trädbevuxna myrarna är i synnerhet kärr med granar önskade, och även dikade restaureringsdugliga kärr kan vara lämpliga för programmet. I fråga om tallmyrar gynnas objekt som är odikade och vars trädbestånd är i naturliknande tillstånd. METSO-programmet kan också omfatta öppna myrar med olika näringshalt, vattenhushållning i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd särskilt som en del av helheten  Av de öppna torvmarkerna är det framförallt näringsrika rikkärr med sällsynt rikkärrsvegetation som är önskade.  
Dikade myrobjekt där det finns ett typiskt artbestånd kvar och som är restaureringsdugliga och vars vattenhushållning är i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd kan återställas nästan helt genom olika natuvårdsåtgärder. 

Myrar som är lämpliga som METSO-objekt

  • Kärr, myrar och torvmarkers randskogar som karaktäriseras av vattenhushållning i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd och ett mångsidigt bestånd av träd (gamla träd, döda och murkna träd, blandade trädbestånd)
  • Sammanhängande områden som består av torvmarker, försumpade moar och randskogar med vattenhushållning i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd
  • Rikkärr, rikkärrs-tallkärr och näringsrika mossar med randskog som har vattenhushållning i naturtillstånd eller restaureringsdugligt tillstånd

Torvmarker som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO

  • Dikade torvmarker och torvmarkskomplex med randskog som befinner sig i omedelbar närhet av skyddsområden och vars vattenhushållning kan återställas i naturliknande tillstånd
  • Alla kärr som är restaureringsdugliga
  • Övriga dikade torvmarker som när de återställts förbättrar livsbetingelserna för de arter som minskat

Förekomst

Torvmarker som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden finns i hela landet. I METSO-programmet skyddas i synnerhet torvmarker i södra delen av landet. Kärr och myrar förekommer både som små fläckar i dälder och sänkor i moskogar och i form av bestånd i anslutning till stora öppna torvmarker. Torvmarkernas kanter är övergångszoner med ett mångsidigt trädbestånd och ofta en mångfald arter.

© Kimmo Syrjänen