Lundar

© Kimmo Syrjänen

Det finns många hotade skogsarter i anslutning till lundar. Därför är det viktigt för den biologiska mångfalden att det finns många olika typer av lundar. De är också viktiga i METSO-programmet. Lundar förekommer på mullrika och näringsrika marker. De är oftast artrika löv- eller blandskogar med gräsbevuxen bottenvegetation  där det ofta även växer buskar, såsom degbär, skogstry och tibast. I lundarna i landets södra delar kan det finnas ädla lövträd och hassel, som ökar objektets betydelse för mångfalden. En del lundar domineras naturligt av gran och tall.

Lundar som är lämpliga som METSO-objekt 

  • Lundar med ett trädbestånd som är över 70 år gammalt 
  • Även yngre lundar där det står döda och/eller murkna träd på mer än fem kubikmeter per hektar. 
  • Lundar där det växer ädla lövträd (ek, skogslind, lönn, ask, alm och hasselbuskar) 
  • Övriga lundar med mångsidigt trädbestånd och karaktäristiska arter för lundar 
  • Lundar vid bäckar, på stränder, på kalkområden, på åsar eller vid landhöjningskusten 

Lundar som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO 

  • Lundar där gran har tagit över eller som förändrats genom mänskliga åtgärder
  • De nuvarande lundskyddsområdena och de bördiga mindre lundområden som enligt skogslagen är särskilt viktiga livsmiljöer är kärnor kring vilka man kan iståndsätta METSO-lundar och utföra naturvårdande skötsel.

Förekomst 

Lundar förekommer i hela landet. Flest lundar finns det i de södra delarna av Finland samt på de så kallade lundcentra.