Moskogar som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden

© Teemu Pokela

Största delen av skogarna i Finland är olika moskogar vars frodighet varierar från frodiga lundartade moar till mycket karga och glesbeväxta lavmoar. De dominerande trädarterna är vanligtvis gran eller tall. Trädbeståndet i de moskogar som är viktiga för mångfalden är gammalt och har betydligt fler träd i olika stadier av nedbrytning än ekonomiskogar har i genomsnitt. Moskogar som är lämpliga för METSO kan vara både stora skogsområden som innehåller olika livsmiljöer och mindre skogsbestånd. Döda och murkna träd kan vara jämnt fördelade eller koncentrerade i vissa områden. Grova och rötskadade aspar och andra gamla och murkna lövträd ökar den biologiska mångfalden i skogarna. 

Moskogar som är lämpliga som METSO-objekt 

  • Gamla moskogar som är över 80–100 år gamla och vars trädbestånd liknar naturskog: det finns träd av olika ålder och väldigt gamla träd i skogen, trädbeståndet har uppkommit helt naturligt, trädbeståndet är blandat och det finns gamla lövträd
  • Det finns över fem kubikmeter döda och/eller murkna stående träd per hektar
  • Lavmoar i naturtillstånd i olika åldrar som har rikligt med lavar och glesa trädbestånd

Prövning från fall till fall:

  • Brandpåverkade områden med grova brandskadade träd 
  • Skogar och strandängar som svämmat över på grund av bävrar 
  • Övriga bestånd som drabbats av skogsskador, särskilt sådana som gränsar till skyddsområden, innehåller en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § i skogslagen eller ligger nära landets östra gräns.

Moskogar som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO 

  • Skogar som gränsar till eller ligger i den omedelbara närheten av skyddsområden och som har betydelse med tanke på artskydd och vars mångfaldsvärden kan ökas med hjälp av naturvårdande skötsel såsom naturvårdsbränning
  • Bestånd som brunnit eller varit föremål för hyggesbränning och där brandskadad ved lämnats kvar 
  • Lavmoar som utvecklas genom naturvårdsåtgärder

Förekomst 

Moskogar som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden finns i hela landet och är den viktigaste livsmiljön för METSO-handlingsplanen. I landets södra del kan objekten också omfatta skogar nära skyddsområden vars trädbestånd är i utveckling eller skogar som kräver naturvårdande skötsel.

© Kimmo Syrjänen