Hur METSO framskrider – naturskyddsområdena

© Kimmo Syrjänen

De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) genomför METSO-programmet genom att ingå avtal med markägare om privata naturskyddsområden och genom att köpa skog till staten i syfte att inrätta ett skyddsområde. NTM-centralernas nationella METSO-mål är att skogar på totalt 96 000 hektar ska vara skyddade senast 2025.
För NTM-centralernas METSO-arbete har miljöministeriet fastställt mer exakta arealmål för METSO-programmets hela löptid. De årliga målen för arbetet i sin tur bestäms vid resultatförhandlingar mellan miljöministeriet och NTM-centralerna.

Arbetet för att uppnå skyddsmålen i METSO har framskridit väl tack vare att skogsägare har låtit införa skog i METSO och tack vare att skogsexperter informerat markägare om alternativen i METSO och förmedlat objekt till NTM-centralerna. Mellan 2008 och 2023 infördes 80 312 hektar mark i METSO-programmet. I siffran ingår dels nya skyddsområden som privata skogsägare, kommuner, församlingar och bolag infört med finansiering från METSO-programmet, dels områden som staten förvärvat för naturvårdsändamål. Om man inkluderar de 13 000 hektar av Forststyrelsens tidigare ekonomiskogar som i enlighet med statsrådets METSO-principbeslut överförts till naturvården har 97 procent av målet på 96 000 hektar uppnåtts (93 312 hektar).

Genomförandet av METSO-programmet efter skyddsmetod

Att inrätta ett privat naturskyddsområde är den vanligaste permanenta skyddsmetoden bland skogsägarna. Det är också vanligt att skogsägare säljer objekt till staten som sedan definierar dem som skyddsområden. Antalet tidsbegränsade fredningar enligt naturvårdslagen är få. Den mest använda tidsbegränsade skyddsmetoden i METSO-programmet är miljöstödsavtal enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Hur denna finansiering används bestäms av Finlands skogscentral.

Genomförandet av METSO-programmet vid NTM-centralerna: användningen av de olika sätten att genomföra skyddet 2008–2023. Källa: miljöministeriet, NTM-centralerna.

Genomförandet av skyddet efter livsmiljö

Mellan 2008 och 2023 skyddade man genom METSO-programmet mest moskogar som är värdefulla för mångfalden (nästan 48 000 hektar) och myrar som är värdefulla för mångfalden (ca 17 000 hektar).

 

Genomförandet av METSO-programmet i hektar efter livsmiljö i NTM-centralernas områden 2008–2023. UUD = NTM i Nyland, VAR = NTM i Egentliga Finland, HAM = NTM i Tavastland, PIR = NTM i Birkaland, KAS = NTM i Sydöstra Finland, ESA= NTM i Södra Savolax, POS = NTM i Norra Savolax, POK = NTM i Norra Karelen, EPO = NTM i Södra Österbotten, KES = NTM i Mellersta Finland, POP = NTM i Norra Österbotten, KAI = NTM i Kajanaland, LAP = NTM i Lappland. Utöver NTM-centralernas genomförande av METSO visar figuren också det METSO-tilläggsskydd på 13 000 hektar som Forststyrelsen genomförde 2014.

Objektens genomsnittliga storlek

De METSO-objekt som skyddades 2008–2023 hade en genomsnittlig storlek på cirka 11 hektar. De objekt som sålts till staten för permanent skydd är i genomsnitt större (cirka 14 hektar) än de privata skyddsområdena (cirka nio hektar).