Ersättningar

Rehevää, kivikkoista metsänpohjaa, jossa kasvaa muun muassa saniaisia. Kuvan oikeassa laidassa järeä haavanrunko. Taustalla kuusivaltaista metsää ja kaatuneen puun pystyssä oleva juurakko.

Bild: © Markku Meriluoto

METSO-programmet, som baserar sig på frivillighet, erbjuder olika alternativ som hjälper dig att skydda din skog och värna om mångfalden. Du får ersättning för skyddet, och den naturvårdande skötsel som bedrivs orsakar dig inga kostnader. Du kan läsa mer om de ersättningar som betalas för skyddet på den här sidan.

Skyddsalternativen i METSO-programmet är permanent skydd av skogen som privat skyddsområde, försäljning av skogen till staten i skyddssyfte, tidsbegränsad fridlysning av området i 20 år eller ett tioårigt avtal om miljöstöd.

Ersättningarna till skogsägaren varierar beroende på skyddsalternativ. Läs mer om de olika alternativen för skydd:

Det är också värt att notera att ersättningar för permanent skydd och tidsbegränsat skydd på 20 år är skattefria för privata markägare. 

I den fiktiva exempelberäkningen för ersättning för permanent skydd och 20 års tidsbegränsad fridlysning är skogen en sådan moskog med stort inslag av död ved som avses i METSOS:s urvalskriterier och dess trädbestånd uppgår till i genomsnitt 250 m3/ha och består av blandade trädslag. Trädbeståndet i området på fem hektar är cirka 80 år gammalt. Skattefri ersättning beviljas för objektet beroende på skyddsalternativ enligt följande:

  • 43 000 euro, om skogen säljs genom en fastighetsaffär till staten i skyddssyfte
  • 40 600 euro, om skogen skyddas permanent som ett privat skyddsområde och
  • 15 000 euro, om skogen fridlyses tidsbegränsat i 20 år.

Enligt beräkningen för miljöstödet är arealen på det fiktiva objektet 1,2 hektar. Objektet består av värdefull skog längs med en bäck. Genom det tioåriga miljöstödsavtalet uppgår ersättningen till 1 764,23 euro.

Bekanta dig med beräkningarna för ersättning på webbsidans vänstra sida.

Intresserad? Ta kontakt med hjälp av skogsägarens kontaktblankett redan i dag

METSO-objektet utvärderas avgiftsfritt och NTM-centralens eller Finlands skogscentrals anbud medför ingen skyldighet till åtgärder. Du kan i lugn och ro begrunda ditt beslut.