Arbetsgruppen för uppföljning av METSO

Arbetsgruppen för uppföljning av METSO är en bredbasig arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Dess uppdrag är att stödja och följa det praktiska genomförandet av METSO-programmet, leda arbetet med mellanutvärderingarna av METSO-arbetet samt informera om resultaten i METSO och de möjligheter programmet erbjuder hos de aktörer som arbetsgruppens medlemmar representerar.

Ordförande

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöministeriet, [email protected]

Vice ordförande

Ville Schildt, jord- och skogsbruksministeriet, [email protected] (ersättare Katja Matveinen)

Medlemmar

Atro Andersson, finansministeriet, [email protected]

Harri Karjalainen, Forststyrelsen Naturtjänster, [email protected] 

Antti Otsamo, Metsähallitus Metsätalous Oy, [email protected] (ersättare Maarit Kaukonen)

Karoliina Niemi, Skogsindustrin rf, [email protected] 

Markus Nissinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., [email protected] (ersättare Lea Jylhä)

Ilpo Puputti, METO – Skogsbranschens Experter rf., [email protected] (ersättare Ari Teittinen)

Lauri Saaristo, TAPIO Oy, [email protected] (ersättare Airi Matila)

Birthe Weijola, Natur och Miljö rf., [email protected] (ersättare Camilla Sederholm)

Tommi Maasilta, Finlands Kommunförbund, [email protected]

Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund rf, [email protected] (ersättare Liisa Toopakka)

Liisa Korpela, Etämetsänomistajien Liitto ry, [email protected] (ersättare Jaakko Temmes)

Mai Suominen, WWF Finland, [email protected] (ersättare Petteri Tolvanen)

Nina Långstedt, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, [email protected] 

Jani Seppälä (NTM-centralen i Nyland), NTM-centralerna, [email protected] (ersättare Auli Suvanto, NTM-centralen i Birkaland)

Riitta Raatikainen, Finlands skogscentral, [email protected] (ersättare Riikka Salomaa)

Esa Pynnönen, miljöministeriet, [email protected] (ersättare Maarit Loiskekoski)

Permanenta sakkunniga

Kaisu Aapala, Finlands miljöcentral, [email protected]

Kimmo Syrjänen, Finlands miljöcentral, [email protected]

Sekreterare

Terhi Koskela, Naturresursinstitutet, [email protected]
Susanna Anttila, Finlands miljöcentral, [email protected]