Är du intresserad av att skydda din skog?

Varför skydda skog och delta i naturvårdsprojekt?

Skogsägare kan ha mycket glädje och nytta av att låta skydda skogsområden, antingen permanent eller för en viss tid. Genom att skydda skogen kan man t.ex.

 • bevara en omtyckt skog eller ett kärt landskap
 • värna om arterna och den biologiska mångfalden i skogen
 • främja sitt eget eller andras intresse för naturen, friluftsliv, bärplockning och svampplockning
 • se till att också efterkommande generationer har möjlighet till naturupplevelser
 • förbättra levnadsförhållandena för vilt, t.ex. skogshönsfåglar
 • höja områdets värde som naturturismobjekt
 • få ekonomisk ersättning för skyddet i stället för avverkningsintäkter
 • hitta en lösning på frågor som rör arvingars skogsägande
 • bevara och öka skogens kollager och samtidigt begränsa klimatförändringen
 • säkerställa att skog som är i naturtillstånd bevaras även i framtiden

Genom aktiv naturvårdande skötsel kan man öka, bevara och återställa den biologiska mångfalden och ett krävande artbestånd i skogen, t.ex. genom att

 • skapa rum för ädla träd och buskar i lundskogar genom naturvårdande skötsel
 • göra ljusöppningar för de arter som trivs i solljuset på åsar och avlägsna mårlagret på åsarnas sluttning,
 • återställa en ursprunglig bäckfåra eller restaurera en källa genom att fylla igen ett dike som grävts invid källan,
 • bränna sparträdsgrupper i samband med hyggesbränning och skapa livsmiljöer för de arter som är beroende av bränder och hyggesbränning
 • utföra röjning för att ge rum åt krävande specialarter på t.ex. kalkrika klippor eller vårdbiotoper

Genom att stödja bevarandet av skogarnas livsmiljöer genom antingen skogsskydd eller naturvårdande skötsel kan du förbättra levnadsförhållandena för hotade skogsarter eller andra arter och hjälpa dem att anpassa sig till de förändringar i miljön som klimatförändringen medför.

© Mikael Ahlfors

METSO-handlingsplanen erbjuder olika alternativ för skydd av skog

METSO-handlingsplanen, som baserar sig på frivillighet, erbjuder olika alternativ som hjälper dig att skydda din skog och värna om mångfalden. Du får ersättning för skyddet, och den naturvårdande skötsel som bedrivs orsakar dig inga kostnader.

Bekanta dig med alternativen i METSO-handlingsplanen:

Om du vill ha mer information om METSO-handlingsplanen eller är intresserad av att delta i skyddet, kan du kontakta en METSO-kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen eller vid Finlands skogscentral.

Du kan också använda kontaktblanketten nedan. Av kontaktpersonerna får du mer information om olika sätt att trygga mångfalden, om hur din skog lämpar sig för skydd inom ramen för METSO och om ersättningsnivån.

Skydda din skog: fyll i ansökan

Du kan ta initiativ till skogsskydd och inleda ärendet vid NTM-centralen genom att fylla i ansökningsblanketten nedan eller lämna in en begäran om utredning av möjligheterna att skydda ett skogsområde på webbplatsen MinSkog.fi. METSO-kontaktpersonerna kan vid behov hjälpa dig att fylla i handlingarna.

Du förbinder dig inte till något genom att lämna in en ansökan eller en begäran om utredning av möjligheterna att skydda skog.

Permanent skydd eller tidsbegränsat skydd på 20 år:

Avtal om miljöstöd (10 år):

Ta initiativ till ett naturvårdsprojekt: