Skogar kring vattendrag

© Kimmo Syrjänen

Till skogar kring vattendrag räknas trädbevuxna livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden på stränderna till källor, bäckar, rännilar som tidvis torkar, små älvar samt dammar och sjöar. Stora områdeshelheter som består av olika skogar kring vattendrag kan vara särskilt viktiga METSO-objekt. Även enskilda objekt som är små till ytan kan vara mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. Markvegetationen, trädslagsförhållandena och trädbeståndsstrukturen i strandskogar avviker i allmänhet från de omgivande moskogarna. Värdefullast i fråga om biologisk mångfald är skogar kring vattendrag med vattenhushållning i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd med murkna träd, gamla träd och lövträd.
Genom bevarande, restaurering och naturvård av skogar kring vattendrag kan ett nätverk av livsmiljöer bildas. Detta nätverk kan även omfatta lövsumpskogar, skogsmoar av betydelse för mångfalden, lundar och kärr.

Skogar kring vattendrag som är lämpliga som METSO-objekt

  • Skogar nära vattendrag och rännilar med vattenhushållning i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd där det finns trädbestånd med strukturella drag som är viktiga för den biologiska mångfalden. Dessa är till exempel gamla träd, döda och murkna träd samt lövträd.
  • Källområden, gölar, sipperytor och källbäckar i naturtillstånd eller i ett tillstånd som liknar naturtillstånd inklusive närliggande skogar • Skogar nära vattendrag på kalkområden. 

Skogar kring vattendrag som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO

  • Återställnings- och restaureringsdugliga närskogar till småvatten, rännilar och källor

Förekomst

Bevarande, naturvårdande skötsel och restaurering av skogar kring vattendrag tryggar mångfalden och främjar vattenskyddet i hela landet.

© Teemu Pokela