METSO – handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland

 

 

© Mikael Ahlfors

Målet för METSO är att

  • stoppa tillbakagången hos naturtyper med skog och hos skogsarter och
  • skapa en gynnsam utveckling för den biologiska mångfalden före 2025.

För skogsägarna är METSO en form av frivilligt skydd

Med hjälp av METSO kan privata skogsägare skydda den biologiska mångfalden i sina skogar. Skogsägaren kan skydda sin skog för en begränsad tid eller permanent eller genom att utföra naturvårdsåtgärder. Handlingsplanen fortsätter till 2025.

För skogsägaren är följande två principer som gäller METSO av betydelse:

  1. METSO är helt frivilligt för skogsägaren.
  2. Staten betalar ersättning för skydd och naturvård som överensstämmer med METSO-handlingsplanen.

Genom handlingsplanen skyddas skogar med mångsidiga naturvärden och skogar som är särskilt värdefulla livsmiljöer för olika arter. Det finns uppskattningsvis tio olika typer av sådana skogliga livsmiljöer.

METSO-objekten erbjuder också möjligheter till friluftsliv och rekreation. Läs mer om METSO-områden med utmärkt terräng för friluftsliv på finska:

Statsrådets principbeslut om METSO-handlingsplanen

METSO är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt som grundar sig på statsrådets principbeslut. Principbeslutet, genom vilket handlingsplanen inleddes, fattades 2008, och ett nytt beslut fattades 2014. 

I principbeslutet från 2014 sattes som mål att de områden som frivilligt erbjuds av markägarna och som inrättas som privata naturskyddsområden, köps av staten eller fridlyses för en begränsad tid sammanlagt ska omfatta 96 000 hektar fram till 2025. Av denna areal är den statsägda markens andel 13 000 hektar. Med miljöstöd och naturvårdsprojekt skyddas dessutom naturobjekt i ekonomiskogarna på en areal av sammanlagt 82 000 hektar fram till 2025.

Viktiga aktörer vid sidan av markägarna är närings-, trafik- och miljöcentralerna, Skogscentralen och Forststyrelsen. Skogsbranschens aktörer, såsom Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, skogsvårdsföreningarna och skogsindustriföretagen samt naturskyddsorganisationerna och Finlands Kommunförbund, deltar i samarbetet.

Utbildning, samarbete och forskning

Inom ramen för METSO-handlingsplanen bedriver man dessutom kommunikation, utbildning, forskning och utveckling av naturvården i syfte att stödja skyddsmålen. Man har också för avsikt att förbättra samarbetet mellan markägarna och miljö- och skogssektorn.

METSO-programmet fortsätter det frivilliga skogsskyddet fram till 2030

Utöver METSO-programmet tryggas den biologiska mångfalden på frivillig väg även i Helmi-programmet, som är inriktat på återställande och vård av livsmiljöer. 
I statsrådets principbeslut om Helmi-programmet står också att METSO-programmet fortsätter till 2030. Innehållet i och de nya målen för fortsättningen på METSO-programmet fastställs senast 2025.