Hur framskrider METSO?

© Teemu Pokela

Naturskyddsområden

Målet i METSO-programmet är nya skyddsområden ska inrättas på totalt 96 000 hektar senast 2025. Mellan 2008 och 2022 skyddades redan 88 878 hektar med stöd av naturvårdslagen. Detta genomfördes i ett samarbete mellan skogsägare, skogsexperter och närings-, trafik- och miljöcentralerna. I enlighet med statsrådets principbeslut inkluderas i arealen också det ytterligare METSO-skydd som Forststyrelsen införde på 13 000 hektar.

Miljöstödsobjekt och naturvårdsprojekt

När det gäller ekonomiskogar är målet att 82 000 hektar ska skyddas som miljöstödsobjekt eller genom naturvårdsprojekt. Mellan 2008 och 2022 skyddades 54 520 hektar genom miljöstödsavtal med skogsägare och på 5 265 hektar utfördes naturvårdsarbeten.

METSO på statens marker

Även staten skyddar sina marker samt utför naturvård och restaurering. Vid Forststyrelsen bidrar Naturtjänster och Metsätalous Oy till främjandet av METSO-programmet. År 2014 beslutades att mer än 3 000 hektar ska inkluderas i skyddet av statens ekonomiskogar. Det var det största enskilda skyddsbeslutet inom METSO-programmet.

Följ hur METSO framskrider

Du kan följa hur METSO framskrider och målen uppnås även genom att läsa de årliga lägesrapporterna och mellanutvärderingarna av METSO-programmet. Den senaste mellanutvärderingen publicerades 2019.