METSO blanketter

För skogsägarna

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Är din skog i naturtillstånd eller finns det eventuellt värdefulla naturobjekt i din skog?

1. Om du vill ha mer information om programmet

Fyll i kontaktblanketten, välj närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central). Vår METSO-kontaktperson kontaktar sedan dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.

Permanent skydd/NTM-centralerna: I norra Finland har METSO-programmets regionala mål om permanent skydd uppnåtts på många håll. För närvarande söks objekt särskilt i södra Finland. Objekt med särskilt högt naturvärde skyddas fortfarande i hela landet. NTM-centralen ger dig mer information om situationen i ditt område.

2. Att lämna in ansökan om skydd av skog inom METSO

Fyll i en blankett om du vill ansöka om permanent eller tidsbegränsat skydd (20 år) av skog hos NTM-centralen. Genom att fylla i METSO-ansökan inleder du själva ärendet, men du binder dig inte till något ännu i detta skede.

3. Att ingå avtal om miljöstöd för ett skogsområde

Genom ett miljöstödsavtal förbinder sig den privata skogsägaren att bevara mångfalden i ett skogsområde och att inte vidta skogsbruksåtgärder i området under en period på 10 år. Miljöstödet är en bra lösning framför allt för skydd av små områden. Stöd beviljas på samma finansieringsvillkor i hela Finland både för livsmiljöer som är skyddade enligt skogslagen och för livsmiljöer som överensstämmer med METSO-programmet.

  • Mer information om miljöstöd
  • Begäran om utredning av möjligheterna till skogsskydd inleds när du loggar in på tjänsten Minskog.fi, och väljer Ärenden och Skydd.
  • Du kan kontakta tjänsteleverantören inom skogsbranschen direkt och inleda beredningen av ansökan om miljöstöd eller be om mer information av en skogs- och naturvårdsrådgivare vid Skogscentralen beroende på vilken kommun din skog finns i: Rådgivarnas kontaktuppgifter

4. Att delta i ett naturvårdsprojekt

Du kan ta initiativ till ett naturvårdsprojekt genom att kontakta en naturvårdsexpert vid Skogscentralen. Initiativet till naturvårdsprojekt kan gälla bl.a. vård av lundskog, restaurering av småvatten, restaurering av myrmark eller effektivare vattenskydd.

För skogsfackmän

Fyll i en blankett när du för en skogsägares räkning förmedlar ett anbud till NTM-centralen om ett potentiellt METSO-objekt:

Beakta den geografiska avgränsningen för NTM-centralen i Lappland när det gäller avtal om permanent skydd och markaffärer. Hör dig för med den regionala NTM-centralen om huruvida en viss skog lämpar sig som skyddsobjekt.

Om du hjälper en markägare att upprätta ansökan om miljöstöd hos Finlands skogscentral: