Lövsumpskogar och svämskogar

© Kimmo Syrjänen

Svämskogar vid älvdalar och andra vattendrag med naturlig översvämningsrytm samt lövsumpskogar vid stränder med vattenhushållning i naturliknande tillstånd och med olika träslag är värdefulla för den biologiska mångfalden. Lövsumpskogar förekommer förutom vid sjöar, åar och havsstränder också vid kanten av torvmarker och vattendrag. I svämskogar är vattnets effekter periodvisa och det syns ofta ett tunt skikt av slam vid roten av trädstammarna. I lövsumpskogar finns det däremot vanligen permanenta våta områden och höga tuvor under träden. Många lövsumpskogar och svämskogar är naturligt små till arealen. 
Trädbeståndet i lövsumpskogar och svämskogar domineras vanligen av lövträd och det förekommer ofta lövträd med skador efter röta. Klibbal och gråal, glasbjörk och hägg är typiska lövträd för svämskogar och svämängar. Även närliggande buskmader och öppna mader kan införlivas som METSO-objekt.

Lövsumpskogar och svämskogar som är lämpliga som METSO-objekt

  • Skogar vid å- och älvstränder som regelbundet översvämmas 
  • Lövsumpskogar och svämskogar vid stränderna till vattendrag
  • Lövsumpskogar med sumpskogarter och en typisk variation av våta ytor och tuvytor
  • Aldominerade lövsumpskogar vid havsstränder 

Lövsumpskogar och svämskogar som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO

  • Skogar på stränder vars vattenhushållning kan restaureras, till exempel dikade skogar
  • Lövsumpskogar och svämskogar där man producerar död ved eller gynnar lövträd

Förekomst

Förekomsten av svämskogar och lövsumpskogar är större vid Östersjöns stränder och vid floder som mynnar ut i Östersjön samt på stränderna vid vattendrag inåt landet, men även på många ställen vid stränderna av små vattendrag och sjöar.