Du som arbetar inom skogsbranschen – METSO är bra kundtjänst

När du har kontakt med skogsägare, berätta då för dem om

  • den biologiska mångfalden i skogarna
  • METSO-livsmiljöer och
  • de alternativ METSO-handlingsplanen erbjuder.

De flesta skogsägare är intresserade av vilka naturvärden som finns i deras skog och vill höra om olika alternativ för att använda, sköta och skydda skogen. Skogsägaren litar på din sakkunskap när han eller hon fattar beslut eller överväger olika alternativ.

Läs mer om alternativen permanent skydd, tidsbegränsat skydd och naturvård

Känn igen ett METSO-objekt

Till stöd för dig har man inom METSO-handlingsplanen definierat de livsmiljöer som är viktigast med tanke på den biologiska mångfalden i skogen och som man strävar efter att inrikta de frivilliga skyddsåtgärderna på.

Förmedla anbud om potentiella METSO-objekt till NTM-centralen eller upprätta ansökan om miljöstöd hos Finlands skogscentral

En skogsägare kan själv höra sig för med sakkunniga vid närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller Finlands skogscentral om huruvida en skog lämpar sig som skyddsobjekt. Men också en skogsfackman kan för skogsägarens räkning förmedla ett anbud om ett potentiellt METSO-objekt till NTM-centralen, eller bistå vid upprättandet av ansökan om miljöstöd. Ansökan om miljöstöd lämnas till Finlands skogscentral.

NTM-centralerna har ingått samarbetsavtal med de flesta skogsorganisationer, till exempel skogsvårdsföreningar, Finlands skogscentral och olika skogsbolag. Med stöd av samarbetsavtalet betalar NTM-centralen också en förmedlingsersättning till den organisation som förmedlat ett anbud om ett METSO-objekt.

För upprättande av ansökan om miljöstöd kan man ansöka om ersättning hos Finlands skogscentral. Ersättningen för upprättande av ansökan får uppgå till högst 20 procent av den miljöstödsersättning som betalas till markägaren. Ersättningen ska grunda sig på de faktiska kostnader som uppkommit i samband med att ansökan upprättats.

Håll dig ajour – ta del av den senaste forskningen

Forskningen är en viktig del av METSO-handlingsplanen. Forsknings- och utvecklingsprojekten inom METSO producerar information för yrkesfolk inom skogs- och naturbranschen till stöd för arbetet och utvecklandet av verksamheten.