Hoppa till innehåll

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald

Utgivningsdatum 19.9.2022 10.14
Nyhet
Kolme ihmistä seisoo rinteessä vanhassa kuusikossa pienen joen partaalla.
© Kimmo Syrjänen

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har gemensamt utlyst finansiering i syfte att stärka det regionala samarbetet kring tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 november 2022. Nätverksprojekten främjar det praktiska genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och bidrar till att dess mål nås.

I nätverksprojekten, som samordnar skyddet, vården och användningen av skogarna, kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, kommuner, företag, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. För finansieringen av nätverksprojekten reserveras årligen sammanlagt cirka 100 000–150 000 euro. Avsikten är att 1–3 projekt ska inledas 2023. Det är också möjligt att projekten kan beviljas finansiering 2024–2025, om det i statsbudgeten anvisas de anslag som behövs.

Utlysningen har tre teman

Målet med projekten är att stärka kontinuerliga miljöer med biologisk mångfald och stödja skogsägare som vill bedriva naturvårdande skötsel.
 

  • Blandskogar med ädla lövträd.  En skog med både strukturell mångfald och artmångfald är mer anpassningsbar till klimatförändringar. Klimatförändringarna förutses gynna en ökning och utbredning av de ädla lövträden. Målet för temat är att genom naturvårdande åtgärder stärka regionala kontinuerliga bestånd av ädla lövträd i moskogar.
  • Kontinuerlig mångfald i strandmiljöer. Stränderna vid småvatten och andra vattendrag bildar naturliga nätverk av livsmiljöer och är viktiga övergångszoner för den biologiska mångfalden. Målet för temat är att genom markägarsamarbete och olika naturvårdande åtgärder främja kontinuerliga miljöer av skogsstränder och strandvåtmarker med biologisk mångfald.
  • Skogsägaren som naturvårdare. Genom naturvårdande skötsel av ekonomiskogar kan man öka den biologiska mångfalden och främja också hotade eller nära hotade arter. I temat utvecklas ur markägarnas perspektiv den naturvårdande skötseln och tryggandet av arter som drar nytta av naturvård.

Närmare information om utlysningen och dess teman samt ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Mer information:

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, [email protected] 

Maarit Loiskekoski, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 169, [email protected] 

Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 052, [email protected]

METSO-handlingsplanen baserar sig på frivillighet och ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom ramen för METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande åtgärder som inte medför några kostnader för markägaren. Till handlingsplanen hör i enlighet med statsrådets principbeslut också forsknings- och utvecklingsverksamhet som bidrar till METSO:s mål. METSO-handlingsplanen är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt.