Hoppa till innehåll

Naturens tillstånd i strandmiljöer förbättras genom samarbete mellan markägarna i ett nytt METSO-projekt

Utgivningsdatum 16.2.2023 12.13
Nyhet
Kesäinen järvi, jonka molemmilla rannoilla kasvaa metsää.
© Janne Tolonen

Naturens tillstånd i strandmiljöer förbättras i samarbete med kommuner och andra markägare i ett projekt som inleds i vår. Projektet, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och genomförs i Egentliga Finland, särskilt i Salo och Nystad.

Stränderna och den närliggande miljön vid småvatten, vattendrag och hav bildar nätverk av livsmiljöer. Såväl små bäckar som större älvar och sjöar spelar en viktig roll. Många olika arter lever i och drar nytta av strandområdena, och områdena har stor betydelse också för den biologiska mångfalden i vidare utsträckning. Den biologiska mångfalden i sådana här nätverk av strandmiljöer förbättras med hjälp av METSO-samarbetsnätverk i projektet Kuntien METSO-rantajatkumot, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. 

-    I arbetet för den biologiska mångfalden behövs samarbete mellan markägarna i synnerhet när det gäller strandmiljöer. Det här projektet går ut på att utöka samarbetet mellan de regionala aktörerna samt stödja markägarna i den frivilliga naturvården och på så sätt främja skyddet och iståndsättningen av naturen i strandmiljöer. Strävan är naturligtvis också att resultaten av nätverksprojektet ska kunna utnyttjas i vidare omfattning också i motsvarande strandområden, säger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. 

I projektet samordnas skyddet, skogsvården och den övriga användningen av strandskogar. Det är frivilligt för markägarna att delta i projektet, och för skydd av strandskogar betalas ersättning enligt trädbeståndets värde. Samarbetsnätverksprojektet genomförs 2023–2025 och leds av expertorganisationen Valonia vid Egentliga Finlands förbund. 

Kommunernas naturdata ska användas effektivare

Det finns mycket olika slags data om naturen på kommunernas områden, bland annat uppgifter som samlats in i samband med planläggning och miljökonsekvensbedömningar. Uppgifterna skulle kunna utnyttjas effektivare för att identifiera objekt som är värdefulla ur mångfaldsperspektiv. En utmaning är att uppgifterna är utspridda, delvis bristfälliga och inte alltid ens i elektronisk form. I projektet samlar Nystad och Salo ihop dessa uppgifter och utvecklar utnyttjandet av dem. 

-    Vi har för avsikt att förenhetliga tillgängliga naturdata och komplettera data som fattas – då är uppgifterna också till större nytta för beslutsfattandet. Både Salo och Nystad har många områden som gränsar till vattendrag och därmed en viktig roll i att främja den biologiska mångfalden, konstaterar Janne Tolonen, vatten- och naturexpert vid Valonia.

För kommunerna ska det utarbetas anvisningar om hur naturdata bättre kan utnyttjas i planeringen av markanvändningen och skötseln av kommunernas skog. Av samarbetsnätverket för markägare till strandfastigheterna skapas en modell som ger ramar för verksamheten och underlättar samarbetet mellan kommunen och de övriga aktörerna.

-    Den mark som kommunen äger är inte sammanhängande utan spridd på många olika fastigheter, vilket gör det svårare att identifiera möjligheterna till naturvård. I synnerhet med hjälp av geodatametoder kan man bättre få en uppfattning om var man bör trygga kontinuerliga strandmiljöer för den biologiska mångfalden, konstaterar Susanna Puottula, miljövårdschef i Nystad. 

Under projektet ordnas utbildning om naturvård i ekonomiskog och METSO-skydd samt om biologisk mångfald i synnerhet vid småvatten och strandmiljöer även för privata markägare. 

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet med 51 000 euro under 2023. De totala kostnaderna för det treåriga projektet (2023–2025) kommer att uppgå till 177 500 euro. Projektet genomförs i samarbete mellan Valonia, Tapio Palvelut Oy, samarbetskommunerna Salo och Nystad samt Finlands skogscentral och NTM-centralen i Egentliga Finland.


Mer information

Janne Tolonen
vatten- och naturexpert
Valonia
tfn 050 518 7755 
[email protected]

Susanna Puottula
miljövårdschef
Nystads stad
tfn 040 725 3929
[email protected]

Jaana Röytiö
miljövårdsinspektör
Salo stad
tfn 02 778 7801
[email protected]

METSO-handlingsplanens forsknings- och utvecklingsprojekt

Ville Schildt
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 190
[email protected]

Kaisu Aapala
METSO-handlingsplanens projektkoordinator
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251052
[email protected]

METSO-handlingsplanen är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt som grundar sig på statsrådets principbeslut. METSO-handlingsplanen baserar sig på frivillighet och ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom ramen för METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande åtgärder som inte medför några kostnader för markägaren. Till handlingsplanen hör i enlighet med statsrådets principbeslut också forsknings- och utvecklingsverksamhet som stöder planens mål. Handlingsplanens webbplats