Hoppa till innehåll

Frivilligt skydd av skogarna populärt bland skogsägarna – rekordstor finansiering för tidsbegränsade miljöstödsavtal

Utgivningsdatum 7.2.2023 14.52
Nyhet
Puita lumisessa metsässä.
© Teemu Pokela

I fjol skyddade finländarna permanent cirka 4 700 hektar skog inom ramen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO-programmet). Cirka 90 hektar fridlystes för en tidsperiod på 20 år. Målet för METSO-programmet är att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. I år har det reserverats rekordmycket finansiering för tioåriga miljöstödsavtal.

I slutet av 2022 hade 93 procent av målet för skogsskydd uppnåtts, vilket betyder att nästan 89 000 hektar skog hade skyddats. När det gäller nya miljöstödsavtal och naturvårdsåtgärder nåddes ett årsresultat på cirka 3 800 hektar. Det innebär att 73 procent av målet om 82 000 hektar har uppnåtts, det vill säga cirka 59 800 hektar. 

"Det har varit fantastiskt att se hur många finländska skogsägare som vill trygga den biologiska mångfalden och förbättra skogsnaturens tillstånd genom att erbjuda skog till det frivilliga skyddsprogrammet. METSO-programmet är på väg att nå sitt mål för skogsskydd, tack vare alla skogsägare som under årens lopp har fattat beslut om att skydda skog", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Genom miljöstödsavtal som gäller i tio år tryggades i fjol cirka 3 600 hektar skogliga livsmiljöer. Naturvårdsarbete utfördes på 157 hektar i privata skogar. 

”Skogsägarna vill skydda skogarnas biologiska mångfald med hjälp av metoderna i METSO-programmet. Det är något vi ska sätta värde på. Tidsbegränsade skyddsavtal är flexibla för skogsägarna och avtalens popularitet verkar fortsätta. Det bör garanteras tillräcklig finansiering för frivilligt skogsskydd även framöver”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

 

Bilder. Genomförandet av METSO-programmet vid NTM-centralerna och vid Finlands skogscentral 2008–2022. I NTM-centralens siffror ingår inte det METSO-skydd på 13 000 hektar som Forststyrelsen genomförde 2014, men det räknas in i genomförandet av METSO-programmet.

År 2022 fick markägarna sammanlagt cirka 43 miljoner euro i ersättning för åtgärder som tryggar mångfalden i skogarna. Av ersättningsbeloppet riktades cirka 34 miljoner euro till permanent skydd och 9 miljoner euro till tidsbegränsade miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt.

Hundratals skogsägare införde permanent skydd i sina skogar

Det fattades 450 beslut om permanent skydd. Hundratals skogsägare har alltså valt att införa permanent skydd i sina skogar i enlighet med naturvårdslagen eller sålt skog till staten i syfte att den ska bli naturskyddsområde. Mest skog, cirka tusen hektar, skyddades i verksamhetsområdet för NTM-centralen i Egentliga Finland. De skyddade objekten är i medeltal cirka 10 hektar stora. Den genomsnittliga ersättningen för permanent skydd var i fjol cirka 7 200 euro per hektar.

Miljöstödsavtalen fortsätter att vara populära

Från skogsägarna kommer fortfarande många förfrågningar om skyddsutredningar av objekt som är betydande för den biologiska mångfalden. I fjol ingicks nästan 1 300 miljöstödsavtal som gäller tio år. Miljöstöd söktes till ett större belopp än vad det hade reserverats finansiering för, och för en del av fjolårets avtal betalas stöd därför först i år. Allt fler aktörer inom skogsbranschen har hjälpt skogsägare att upprätta ansökan om miljöstöd, och under 2022 beredde aktörerna ansökningar om miljöstöd för över 900 hektar.

Miljöstödsobjekten är i genomsnitt något under tre hektar stora. Den genomsnittliga ersättningen till skogsägaren för ett tioårigt avtal var cirka 2 200 euro per hektar. Ersättningsnivån varierar mellan landskapen enligt det regionala medelrotpris som används vid beräkningen.

I år är målet att permanent skydda minst 3 700 hektar

Sammantaget återstår det cirka 7 000 hektar av METSO-programmets mål för permanent skydd, som ska uppnås före utgången av 2025. I år är målet att permanent skydda minst 3 700 hektar skog. När det gäller permanent skydd prioriteras fortfarande objekt i södra Finland, men värdefulla skogsobjekt skyddas i hela landet. 

Miljöministeriet främjar skyddet av skogar med ett separat anslag riktat särskilt till norra Finland, som inte omfattas av METSO-programmet. Det separata anslaget beviljades första gången 2020, och i budgeten för 2023 har sammanlagt nio miljoner euro anvisats för skydd av skog. Med anslaget genomförs frivilligt skydd av skog med samma metoder som i METSO-områdena, men skyddet räknas inte som en del av genomförandet av METSO-programmet. 

I år har rekordstor finansiering reserverats för tioåriga miljöstödsavtal

Skogsägare som är intresserade av att skydda skog för en viss tid har nu en god möjlighet att erbjuda objekt med stort naturvärde till METSO-programmet. Målet är att miljöstödsavtal ska ingås så mycket som möjligt, men för minst 4 000 hektar, och att naturvård av livsmiljöer ska genomföras på en sammanlagd areal av minst 100 hektar. Skogscentralen ger skogsägare råd om ansökan om miljöstöd.

För i år reserveras för tidsbegränsade miljöstödsavtal cirka 13,6 miljoner euro och för naturvårdsprojekt cirka 2,2 miljoner euro. I de senare genomförs också åtgärder som ingår i METSO-programmet. Finansieringen är nästan dubbelt så stor som under de föregående åren.
Genom naturvårdsprojekt främjar man vattenvård, förbättring av livsmiljöernas tillstånd samt uppkomsten av livsmiljöer för arter som är beroende av bränder eller hyggesbränning. Genom öppna utlysningar av projektfinansiering erbjuder Finlands skogscentral aktörer möjligheten att genomföra redan förberedda projekt. I år genomförs två sådana utlysningar.

I fråga om miljöstödsavtalen och naturvården släpar man efter målen för METSO-programmet. En förutsättning för att målet för 2025 ska nås är att finansieringen förblir på samma nivå även de kommande åren. Dessutom behövs det tillräckliga resurser för planeringen av naturvårdsprojekt samt för beredningen av ansökningarna och besluten om ansökningarna. 

METSO-programmet fortsätter det frivilliga skogsskyddet fram till 2030

Åtgärdsprogrammen för frivillig naturvård får en egen rättslig grund i den nya naturvårdslag. Lagen träder i kraft den 1 juni 2023. Utöver METSO-programmet tryggas den biologiska mångfalden på frivillig väg även i Helmi-programmet, som är inriktat på återställande och vård av livsmiljöer. 

I statsrådets principbeslut om Helmi-programmet står också att METSO-programmet fortsätter till 2030. Innehållet i och de nya målen för fortsättningen på METSO-programmet fastställs senast 2025.

Ytterligare information

Esa Pynnönen
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 386
[email protected]

Ville Schildt
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 190
[email protected]