Geocaching, viltvänlig skogsvård och rovfåglar – fem nya projekt tas in i METSO-programmet

Pressmeddelande 26.2.2016 kl. 13.54

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar

Pressmeddelanden publiserades på finska 22.2.2016

Kanahaukan poikasia. Kuva Jani Suua.jpg
Foto: Att skydda duvhökens boplats från avverkning är ett lätt och förmånligt sätt att trygga skogarnas biologiska mångfald. Jani Suua.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har till METSO-programmet, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, valt fem nya samarbetsnätverksprojekt. I nätverksprojekten genomförs lokala försök där man prövar nya sätt att trygga värdefulla naturobjekt, utvecklar den hållbara användningen av objekten och informerar nya aktörer om METSO-programmet och om skogsnaturens biologiska mångfald.

Projekten varar 1–4 år och finansieringen av dem varierar mellan 25 000 och 50 000 euro per år. I år efterlystes i synnerhet sådana projekt där det ekonomiska utnyttjandet av naturvärden främjas eller kännedomen om och respekten för skogsnaturens biologiska mångfald ökas.

Användning av naturobjekt för rekreation och turism

I det projekt som gäller geocaching och som samordnas av Finlands viltcentral utvecklas användningen av naturobjekt för geocaching. Projektet riktar sig särskilt till barn och unga, och målet är dels att främja kännedomen om METSO-programmet, dels att utveckla de ungas förhållande till naturen. Det andra projekt som samordnas av Finlands viltcentral fokuserar på utnyttjande av METSO-objekt som finns i Kuusamo för turism. Irmeli Ruokanen, som är expert på naturvård och som berett projektet som syftar till att lyfta fram naturpärlor i de privata skogarna i Kuusamo, var mycket glad över det positiva finansieringsbeslutet.

"Nästan en miljon turister besöker årligen Kuusamo. Det stora antalet METSO-objekt i de privata skogarna i området kan mycket väl öka intresset i synnerhet för friluftsliv under sommaren", analyserade Irmeli Ruokanen.

Det tredje projekt som fått finansiering, dvs. Skogsägarnas naturnätverk, baserar sig så som namnet anger på skogsägarnas eget nätverkande. Projektet samordnas av Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry och har som mål att informera om skogsägarnas frivilliga åtgärder för att trygga naturens biologiska mångfald. Samtidigt sprider man information om METSO-programmet, och åtgärder för skogsbehandling som bevarar naturvärden planeras på de enheter som tillhör deltagande skogsägare.

Frivilligt skydd av rovfåglars boplatser

Det fjärde projektet, som samordnas av Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS, fokuserar på åtgärder för att trygga boplatserna för de stora rovfåglar som lever i skog. Många rovfåglar som lever i äldre skog, såsom duvhök och bivråk, har i Finland minskat till antalet. Målet för projektet är att se till att både rovfåglar som lever i skog och många andra arter som trivs i äldre skog ska förekomma i ekonomiskogarna.

"Åtgärderna till förmån för rovfåglarna är i regel lätta och billiga att utföra. Att t.ex. enskilda granar och felväxta träd som har tjocka grenar och lämpar sig som boträd bevaras i samband med gallring hjälper rovfåglarna att hitta boplatser", berättar Heidi Björklund från LUOMUS, som är samordnare för projektet.

Det femte projekt som finansieras syftar till att integrera praxis för viltvänlig skogsvård i det vardagliga arbetet för dem som jobbar inom skogsbranschen. Också detta projekt fokuserar på att ekonomiskogarnas biologiska mångfald ska tryggas, bland annat i form av bevarande av viltsnår och andra kostnadseffektiva åtgärder. Projektet samordnas av Finlands viltcentral.

Ytterligare information om METSO-projekt:

Saija Kuusela, projektchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 647, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Maarit Loiskekoski, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 050 347 4663, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 62190, fornamn.efternamn@mmm.fi