Handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald METSO förnyade de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna – vi ska bli bättre på att identifiera värdefulla skogsmiljöer

Nyhet 26.4.2016 kl. 11.42
METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg
METSO-skog © Ilkka Meriluoto

Nya naturvårdsbiologiska urvalskriterier för perioden 2016–2025 har offentliggjorts inom ramen för METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. Urvalskriterierna riktar sig till de professionella aktörer inom skogs- och miljöområdet som bland de objekt som skogsägarna bjuder ut väljer ut objekt som ska få permanent eller tidsbegränsat skydd, eller som hjälper skogsägarna med att bjuda ut sådana objekt. Att en skog uppfyller urvalskriterierna förpliktar inte vare sig markägaren eller myndigheten att skydda området.

I de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna presenteras de för den biologiska mångfalden värdefulla skogsmiljöer som skyddas genom METSO. Kriterierna omfattar tio livsmiljöer som är centrala med tanke på den biologiska mångfalden, för vilka man har utarbetat en kvalitetsklassificering. Till de kriterier som beskriver kvaliteten hör bl.a. vissa strukturella särdrag i skogsbeståndet, exempelvis mängden död ved. Utöver livsmiljöer kan som objekt för handlingsplanen väljas ut förekomster av hotade skogsslag och skogsslag på tillbakagång, och enligt prövning från fall till fall vissa objekt med rika bestånd som drabbats av skogsskador samt objekt med ett fördelaktigt läge som kan restaureras med naturvårdande skötsel. Också potentialen för användning för rekreation och turism kan beaktas vid urvalet. Med hjälp av urvalskriterierna genomförs handlingsplanen på ett effektivt sätt både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel.

Utifrån responsen från dem som genomfört handlingsplanen har man i översynen strävat efter att förtydliga urvalskriterierna. De förnyade urvalskriterierna kan dessutom utnyttjas i det frivilliga skyddet av myrar.

"Med hjälp av urvalskriterierna kan METSO-handlingsplanen riktas in på de områden som ekologiskt sett är mest värdefulla", berättar projektchef Kimmo Syrjänen vid Finlands miljöcentral, som ledde arbetet i den breda expertgrupp som ansvarade för översynen av kriterierna.

"Vi har inte velat skärpa själva urvalskriterierna, men eftersom finansieringen av METSO-handlingsplanen har minskat kommer vi under de närmaste åren att vara tvungna att tillämpa kriterierna så att tyngdpunkten förläggs till de allra mest högkvalitativa objekten. Det frivilliga skyddet fortsätter emellertid, och vi kommer inte att pruta på skyddsmålen. Att vi fortsätter att tillämpa METSO är viktigt också för att den finska bioekonomin ska vara ekologiskt hållbar", säger Kimmo Syrjänen.

Målet för METSO-handlingsplanen, som tillämpas på frivillig basis och som blivit mycket populär bland skogsägarna, är att stoppa tillbakagången hos naturtyper med skog och hos skogsarter före 2025. Med hjälp av handlingsplanen vill man samordna skogsbruk och skogsskydd.  Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet samarbetar för att samordna handlingsplanen.

Lisätietoja:

Projektchef Kimmo Syrjänen, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 666, fornamn.efternamn@ymparisto.fi