Miten METSO etenee - ympäristötuki- ja luonnonhoitokohteet

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008–2019 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 42 955 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 4 855 hehtaarille. 

METSO-ohjelman määrärahojen vuosittainen vaihtelu on vaikuttanut ympäristötukikohteiden rahoittamiseen ja valmisteluun sekä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun. Määrärahoihin on viime vuosina saatu lisäystä, mutta henkilöresursseja hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää. Ympäristötukihakemusten valmisteluun perehdytetään ja kannustetaan kaikkia metsäalan toimijoita. Ympäristötukivalmistelutyön yhteydessä voivat toimijat suunnitella ja toteuttaa luonnonhoitotöitä ja saada myös niihin valmistelutyön lisäksi korvausta.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt vuosina 2008-2019 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä 9 473 hehtaaria suojelualueita 975 metsänomistajan toimeksiannosta.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008–2019.

Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala elinympäristöittäin hehtaareina vuosina 2008–2019

Metsälain 10 §:n elinympäristöt

2008–2019 (ha)

Pienvedet 10 171
Suoelinympäristöt 2 179
Rehevät lehtolaikut 2 193
Kangasmetsäsaarekkeet 1 114
Rotkot ja kurut 47
Jyrkänteet alusmetsineen 420
Vähätuottoiset elinympäristöt 12 252
Yhteensä 28 376

METSO-elinympäristöt

 
Lehdot 792
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät 5 706
Monimuotoisuudelle merkittävät suot 3 228
Vesistöjen lähimetsät 2 024
Metsäluhdat ja tulvametsät 241
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 1 715
Kalkkikalliot ja ultraemäksisten maiden metsät 5
Harjujen paahdeympäristöt 34
Puustoiset perinnebiotoopit 52
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 782
Yhteensä 14 579

Ympäristötukisopimukset yhteensä

42 955

 

Vuosina 2008–2019 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat hehtaareina

Luonnonhoidon elinympäristöt

Toteutustyöt 2008–2019 (ha)

Lehtojen hoito ja kunnostus 255
Pienvesien kunnostus 1 347
Suon ennallistaminen 1 345
Paahdeympäristöjen hoito 61
Muiden elinympäristöjen hoitotyöt* 1 847
Yhteensä 4 855

* mm. monimuotoisuutta edistävät kulotukset

Julkaistu 19.2.2016 klo 15.17, päivitetty 28.5.2020 klo 14.39
  • Tulosta sivu