Miten METSO etenee - luonnonsuojelualueet

© Kimmo Syrjänen

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toteuttavat METSO-ohjelmaa tekemällä maanomistajien kanssa sopimuksia yksityisistä luonnonsuojelualueista sekä ostamalla metsiä valtiolle suojelualueiksi. ELY-keskusten valtakunnallinen METSO-tavoite on suojella yhteensä 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristöministeriö on määritellyt tarkemmat METSO-toteutuksen pinta-alatavoitteet ELY-keskuksille koko METSOn toteutusajalle. Vuosittaiset toteutustavoitteet puolestaan ympäristöministeriön ja ELY-keskusten välisissä tulosneuvotteluissa.

Kiitos metsänomistajien, jotka ovat tarjonneet metsiään METSOon, sekä metsäammattilaisten, jotka yhteistyössä maanomistajien kanssa ovat urakoineet sopimuksia, METSOn toteuttaminen on edennyt hyvin. Vuosina 2008–2019 METSO-ohjelman rahoituksella on perustettu uusia suojelualueita yksityisten maanomistajien, kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden maille sekä hankittu alueita valtiolle luonnonsuojeluun 60 531 hehtaaria. Kun mukaan lasketaan valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaisesti 13 000 hehtaaria vuonna 2014 luonnonsuojeluun siirrettyjä Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, on 96 000 hehtaarin tavoitteesta toteutettu 77 % (73 531 hehtaaria).

METSO-ohjelman toteutus suojelukeinoittain

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen on metsänomistajien eniten käyttämä pysyvän suojelun suojelukeino. Kohteita myös myydään paljon valtiolle suojelualueiksi.

ELY-keskusten tekemä METSO-ohjelman toteutus: eri toteutuskeinojen käyttö vuosina 2008–2019.

ELY-keskusten päätettävissä olevia luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia rauhoituksia on tehty vain vähän. Eniten käytetty määräaikainen suojelukeino on Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen ympäristötukisopimus. Sen käytöstä päättää Suomen metsäkeskus.

METSO-ohjelman toteutus elinympäristöittäin

Vuosina 2008–2019  METSOssa on suojeltu eniten monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä (yli 29 000 hehtaaria). 

ELY-keskusten METSO-toteutus elinympäristöittäin
METSO-ohjelman toteutus hehtaareina elinympäristöittäin eri ELY-keskusten alueilla eriteltynä vuosina 2008–2019. UUD = Uudenmaan ELY, VAR = Varsinais-Suomen ELY, HAM = Hämeen ELY, PIR = Pirkanmaan ELY, KAS = Kaakkois-Suomen ELY, ESA= Etelä-Savon ELY, POS = Pohjois-Savon ELY, POK = Pohjois-Karjalan ELY, EPO = Etelä-Pohjanmaan ELY, KES = Keski-Suomen ELY, POP = Pohjois-Pohjanmaan ELY, KAI = Kainuun ELY, LAP = Lapin ELY. ELY-keskusten METSO-toteutuksen lisäksi kuvassa on mukana Metsähallituksen vuonna 2014 toteuttama 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelua.

Kohteiden keskikoko ja maksetut korvaukset

METSO-alueista maksetut korvaukset ELY-keskuksissa vuosina 2008–2019, kohteiden keskikoko ja keskihinta suojelukeinoittain käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Suojelukeino

Keskikoko (hehtaareina)

Keskihinta (€/ha)

Myyminen valtion omistukseen

15,2

4 394

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen (luonnonsuojelulain 24 §)

9,8

5 114

Alueen määräaikainen rauhoittaminen (luonnonsuojelulain 25 §)

7,3

2 415

Julkaistu 11.2.2016 klo 11.16, päivitetty 17.8.2020 klo 13.05
  • Tulosta sivu